Truyện 18+

Kiều Kiều Sư Nương

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Kiều Kiều Sư Nương

Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 900: Chương 898: Vương Phi Cao Ly

07/07/2021 103038

Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn là một trong những bộ Truyện Sắc Hiệp nổi tiếng khắp nền văn học Internet hiện đại và từng được xem là bộ "Dâm thư" làm điên đảo biết bao tín đồ của thể loại này. - với số lượng mỹ nữ phải nói là đông "khủng khiếp" chưa từng thấy trong các Truyện Sắc Hiệp. Với văn phong dễ hiểu, súc tích, kỹ thuật mô tả các cảnh ân ái, giường chiếu... rất chi tiết và đặc sắc, động thời cũng khá "nặng" . - Với 9x9 81 tư thế biến hóa của Tôn ngộ không và Bạch cốt tinh.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Kiều Kiều Sư Nương!

Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn là một trong những bộ Truyện Sắc Hiệp nổi tiếng khắp nền văn học Internet hiện đại và từng được xem là bộ "Dâm thư" làm điên đảo biết bao tín đồ của thể loại này. - với số lượng mỹ nữ phải nói là đông "khủng khiếp" chưa từng thấy trong các Truyện Sắc Hiệp. Với văn phong dễ hiểu, súc tích, kỹ thuật mô tả các cảnh ân ái, giường chiếu... rất chi tiết và đặc sắc, động thời cũng khá "nặng" . - Với 9x9 81 tư thế biến hóa của Tôn ngộ không và Bạch cốt tinh.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Kiều Kiều Sư Nương!

Mục lục

1 Chương 1: Chương 1.1: Hoa hoa trùng tử 2 Chương 2: Chương 1.2: Hoa hoa trùng tử 3 Chương 3: Chương 2: Thụ nghệ 4 Chương 4: Chương 3: Trời sanh dị bẩm 5 Chương 5: Chương 4: Mỹ nữ Tử Lăng 6 Chương 6: Chương 5: Ôn nhu hương khuê 7 Chương 7: CHƯƠNG 6: Mỹ Tỳ ÔN NHU 8 Chương 8: CHƯƠNG 7: TÌNH ĐịCH CHI TRANH 9 Chương 9: CHƯƠNG 8: CHÂN ÁI BIểU Lộ 10 Chương 10: CHƯƠNG 9: THậP ĐạI Mỹ Nữ 11 Chương 11: CHƯƠNG 10: HOA SƠN SƯ Tỷ 12 Chương 12: CHƯƠNG 11: RANH GIớI SANH Tử 13 Chương 13: CHƯƠNG 12: HồNG NHAN HọA THủY 14 Chương 14: CHƯƠNG 13: HOA SƠN CÔNG ĐịCH 15 Chương 15: CHƯƠNG 14: SƯ Tỷ NƯƠNG Tử 16 Chương 16: CHƯƠNG 15: SƯ NƯƠNG NHU TÌNH 17 Chương 17: CHƯƠNG 16: DÂM TặC ĐƯợC VạN NGƯờI KÍNH NGƯỡNG 18 Chương 18: CHƯƠNG 17: CựC PHẩM DÂM TặC 19 Chương 19: CHƯƠNG 18: TIÊU DAO NGự Nữ TÂM KINH 20 Chương 20: CHƯƠNG 19: SƯ NƯƠNG VÔ Số 21 Chương 21: CHƯƠNG 20: DÂM TặC BƯớC ĐầU TIÊN 22 Chương 22: CHƯƠNG 21: TÌNH THIÊU SƯ Tỉ (1) 23 Chương 23: CHƯƠNG 22: TÌNH THIÊU SƯ Tỉ (2) 24 Chương 24: CHƯƠNG 23: TÌNH THIÊU SƯ Tỉ (3) 25 Chương 25: CHƯƠNG 24: THấT TINH NGọC CHÂU 26 Chương 26: CHƯƠNG 25: DÂM TặC CửU VĨ Hồ 27 Chương 27: CHƯƠNG 26: DIệN BÍCH TƯ QUÁ 28 Chương 28: CHƯƠNG 27: SƯ Tỷ TÌNH Tố 29 Chương 29: CHƯƠNG 28: LụC PHI NHI DụNG TÌNH 30 Chương 30: CHƯƠNG 29: SƯ Tỷ XUÂN TÌNH 31 Chương 31: CHƯƠNG 30: XUÂN TÌNH BộT PHÁT 32 Chương 32: CHƯƠNG 31: LONG PHƯợNG CHI HOAN 33 Chương 33: CHƯƠNG 32: XUÂN QUANG SÁNG LạN 34 Chương 34: CHƯƠNG 33: KIềU KIềU SƯ Tỷ 35 Chương 35: CHƯƠNG 34: SƯ NƯƠNG TớI THĂM 36 Chương 36: CHƯƠNG 35: Tứ SƯ Tỷ TRÚNG DÂM ĐộC 37 Chương 37: CHƯƠNG 36: HợP HOAN GIảI ĐộC 38 Chương 38: CHƯƠNG 37: Dữ ÁI ĐồNG HÀNH 39 Chương 39: CHƯƠNG 38: TIÊU DAO SONG TU 40 Chương 40: CHƯƠNG 39: SONG TU BÍ KÍP 41 Chương 41: CHƯƠNG 40: CấM Kỵ PHONG TÌNH 42 Chương 42: Chương 41: Nhất long song phượng 43 Chương 43: Chương 42: Hoa Sơn chưởng môn 44 Chương 44: Chương 43: Tình hải tranh phong 45 Chương 45: Chương 44: Hoa Sơn dương oai 46 Chương 46: Chương 45: Sư nương chân tình 47 Chương 47: Chương 46: Song phượng dật xuân 48 Chương 48: Chương 47: Sư nương đồng hành 49 Chương 49: Chương 48: Sư nương tỷ tỷ 50 Chương 50: Chương 49: Tỷ thí sư nương 51 Chương 51: Chương 50: Sư tỷ mĩ sắc 52 Chương 52: Chương 51: Thiếu niên anh hùng 53 Chương 53: Chương 52: Điểm Thương dạ tập 54 Chương 54: Chương 53: Dâm loạn Hoa Sơn 55 Chương 55: Chương 54: Sư nương - Dâm hương 56 Chương 56: Chương 55: Sư nương – Kháng tranh 57 Chương 57: Chương 56: Sư nương - Hợp thể 58 Chương 58: Chương 57: Sư nương - Bài độc 59 Chương 59: Chương 58: Hoa Sơn mỹ kiều nương 60 Chương 60: Chương 59: Tình đậu sư nương 61 Chương 61: Chương 60: Chinh phục sư nương (1) 62 Chương 62: Chương 61: Chinh Phục Sư Nương (2) 63 Chương 63: Chương 62: Sư nương - Song tu 64 Chương 64: Chương 63: Sư nương - Hí thủy 65 Chương 65: Chương 64: Sư nương - Kiều thê 66 Chương 66: Chương 65: Giai nhân hữu ước 67 Chương 67: Chương 66: Mỹ Nhân Xinh Đẹp 68 Chương 68: Chương 67: Võ Lâm Phu Nhân 69 Chương 69: Chương 68: Chinh Phục Tuyết Phượng Hoàng 70 Chương 70: Chương 69: Chinh Phục Hoàn Mỹ 71 Chương 71: Chương 70: Thiếu Hiệp Kiều Thê 72 Chương 72: Chương 71: Mỹ Nữ Huy Ánh 73 Chương 73: Chương 72: Điểm Thương Nhất Chiến 74 Chương 74: Chương 73: Nhất Kiếm Phi Tiên 75 Chương 75: Chương 74: Sư Nương Tắm Rửa 76 Chương 76: Chương 75: Hạnh Phúc Đầy Phòng 77 Chương 77: Chương 76: Hoa Sơn Hậu Cung 78 Chương 78: Chương 77: Mỹ Phụ Thế Gia 79 Chương 79: Chương 78: Mỹ Nữ Đối Chiến 80 Chương 80: Chương 79: Câu Hồn Đoạt Phách 81 Chương 81: Chương 80: Thùy Dữ Tranh Phong (Ai dám tranh phong) 82 Chương 82: Chương 81: Mộ Dung Thanh Thanh 83 Chương 83: Chương 82: Mộ Dung tài tuấn 84 Chương 84: Chương 83: Huề Mỹ Phi Tường (cùng người đẹp bay lượn) 85 Chương 85: Chương 84: Ái Tình Du Hí (trò chơi tình yêu) 86 Chương 86: Chương 85: Chinh phục Thanh Thanh 87 Chương 87: Chương 86: Nhũ Yến Oanh Đề 88 Chương 88: Chương 87: Ngự Nữ Song Tu 89 Chương 89: Chương 88: Tĩnh Du tiên tử 90 Chương 90: Chương 89: Giao chiến cùng tiên tử 91 Chương 91: Chương 90: Tâm của tiên tử 92 Chương 92: Chương 91: Ngọc thể hoành trần (ngang dọc thân thể) 93 Chương 93: Chương 92: Sư nương - Kiểu tình 94 Chương 94: Chương 93: Song Lăng nháo xuân (1) 95 Chương 95: Chương 94: Song Lăng nháo xuân (2) 96 Chương 96: Chương 95: Cuộc phong tình trên thư án (bàn đọc sách trong thư phòng) 97 Chương 97: Chương 96: Cửu tiêu xuân sắc 98 Chương 98: Chương 97: Kế mẫu - Tỷ luyến 99 Chương 99: Chương 98: Kế mẫu - Ngọc thể chữa thương 100 Chương 100: Chương 99: Kế mẫu tuyệt luân 101 Chương 101: Chương 100: Kế mẫu - phụ mệnh cải giá Chương trướcChương tiếp 102 Chương 102: Chương 101: Kế mẫu - chân ái 103 Chương 103: Chương 102: Kế mẫu - tình khai 104 Chương 104: Chương 103 105 Chương 105: Chương 104: Kế mẫu danh khí 106 Chương 106: Chương 105: Kế Mẫu Song Tu 107 Chương 107: Chương 106: Kiều Nương (vợ ngoan) 108 Chương 108: Chương 107: Nhạn Băng thục thê 109 Chương 109: Chương 108: Đoạt vợ 110 Chương 110: Chương 109: Nga Mi ngọc nữ (1) 111 Chương 111: Chương 110: Nga Mi Ngọc Nữ (2) 112 Chương 112: Chương 111: Ngọc Thanh phu nhân 113 Chương 113: Chương 112: Ngọc Thanh mẫu nữ 114 Chương 114: Chương 113: Phượng Hoàng, Ngọc Thanh, Nhạn Băng 115 Chương 115: Chương 114: Bạch Lăng bách linh 116 Chương 116: Chương 115: Sư nương giá lâm 117 Chương 117: Chương 116: Sư nương đồng hành 118 Chương 118: Chương 117: Lan thang mộc dục 119 Chương 119: Chương 118: Sư nương - Đội quân nương tử 120 Chương 120: Chương 119: Tào Bang phu nhân 121 Chương 121: Chương 120: Hứa Phượng Phượng 122 Chương 122: Chương 121: Hứa Phượng Phượng chi mê 123 Chương 123: Chương 122: Phương tâm ám hứa 124 Chương 124: Chương 123: Lăng tiên kiếm pháp 125 Chương 125: Chương 124: Lấy cả hai em 126 Chương 126: Chương 125: Phượng Phượng khởi vũ 127 Chương 127: Chương 126: Phu nhân xuân trì 128 Chương 128: Chương 127: Yêu hành trình 129 Chương 129: Chương 128: Tý Kỳ nương tử 130 Chương 130: Chương 129: Tam thê liên thủ 131 Chương 131: Chương 130: Kim Lăng phong nguyệt 132 Chương 132: Chương 131: Nương tử chưa kết hôn 133 Chương 133: Chương 132: Nga My ngọc nữ Vũ Thanh 134 Chương 134: Chương 133: Lần đầu tiên 135 Chương 135: Chương 134: Sư nương - Tân nương 136 Chương 136: Chương 135: Tứ nữ tân hôn 137 Chương 137: Chương 136: Xuân sắc trên Ngọc Nữ Phong 138 Chương 138: Chương 137: Nương tử Uyển Phượng 139 Chương 139: Chương 138: Sư tỷ say rượu 140 Chương 140: Chương 139: Kiều mỵ Uyển Phượng 141 Chương 141: Chương 140: Sư mẫu Trữ Vô Song 142 Chương 142: Chương 141: Trữ Vô Song 143 Chương 143: Chương 142: Vô Song thánh nữ 144 Chương 144: Chương 143: Vô Song động tình 145 Chương 145: Chương 144: Tây Vực thánh nữ 146 Chương 146: Chương 145: Sư nương Bích Hà 147 Chương 147: Chương 146: Vô Song nữ thần 148 Chương 148: Chương 147: Vô Song nương tử 149 Chương 149: Chương 148: Bích Hà , Thanh Lăng 150 Chương 150: Chương 149: Dâm tặc đứng đầu 151 Chương 151: Chương 150: Tỷ muội tương liên 152 Chương 152: Chương 151: Bạch Đà tiên cảnh 153 Chương 153: Chương 152: Xuân thủy Vô song 154 Chương 154: Chương 153: Xuân dược mê cục 155 Chương 155: Chương 154: Trốn khỏi Hoa Sơn 156 Chương 156: Chương 155: Sư nương song tu 157 Chương 157: Chương 156: Võ lâm chi phụ 158 Chương 158: Chương 157: Sinh ly tử biệt 159 Chương 159: Chương 158: Huyết thủ giang hồ 160 Chương 160: Chương 159: Nam Cung phu nhân 161 Chương 161: Chương 160: Cứu mỹ nhân thoát miệng hùm 162 Chương 162: Chương 161: Tây Môn Đình Đình 163 Chương 163: Chương 162: Mỹ nhân Ngọc Quan Âm 164 Chương 164: Chương 163: Túy hạ như xuân 165 Chương 165: Chương 164: Chí tình chí nghĩa 166 Chương 166: Chương 165: Đối diện với tình yêu 167 Chương 167: Chương 166: Nam Cung mỹ phụ 168 Chương 168: Chương 167: Thượng Quan nương tử 169 Chương 169: Chương 168: Nam Cung Phu Nhân 170 Chương 170: Chương 169: Lấy Nam Cung Vân 171 Chương 171: Chương 170: Bỉ Mục Ngư Vẫn 172 Chương 172: Chương 171: Hoạt Quả Phu Nhân Chương trướcChương tiếp 173 Chương 173: Chương 172: Xuân Cầm-Hạ Kỳ 174 Chương 174: Chương 173: Sơ Lộ Phong Mang 175 Chương 175: Chương 174: Loan Sinh Tỷ Muội 176 Chương 176: Chương 175: Hoa Hoàng, Hoa Hậu 177 Chương 177: Chương 176: Mẫu Đơn Tiên Tử 178 Chương 178: Chương 177: Thiên hạ đệ nhất danh kỹ 179 Chương 179: Chương 178: Nam thiên nhất kiếm 180 Chương 180: Chương 179: Cầm Kỳ Thi Mai 181 Chương 181: Chương 180: Xuân hạ thu đông 182 Chương 182: Chương 181: Tần phu nhân (1) 183 Chương 183: Chương 182: Tần phu nhân (2) 184 Chương 184: Chương 183: Tần Phu nhân (3) 185 Chương 185: Chương 184: Tần Phu nhân (4) 186 Chương 186: Chương 185: Tần Thục Phân là sư nương 187 Chương 187: Chương 186: Tân hôn son sắt 188 Chương 188: Chương 187: Hoành hành tranh chấp 189 Chương 189: Chương 188: Xuân về hoa nở 190 Chương 190: Chương 189: Đại nương Diễm Quân 191 Chương 191: Chương 190: Lạc thần tiên tử 192 Chương 192: Chương 191: Phụng chỉ thành hôn 193 Chương 193: Chương 192: Chính thê Thục Phân 194 Chương 194: Chương 193: Ngọc Thanh sinh hài tử! 195 Chương 195: Chương 194: Trên Đào Hoa Đảo 196 Chương 196: Chương 195: Các bà lão đều sinh 197 Chương 197: Chương 196: Chân tình 198 Chương 198: Chương 197: Tiên Tử 199 Chương 199: Chương 198: Thiên đạo 200 Chương 200: Chương 199: Thượng Quan Y Y 201 Chương 201: Chương 200: Tứ Mỹ Nhân 202 Chương 202: Chương 201: Đại hôn 203 Chương 203: Chương 202: Tân hôn 204 Chương 204: Chương 203: Tiêu Dao 205 Chương 205: Chương 204: Hiền Thê 206 Chương 206: Chương 205: Thánh anh 207 Chương 207: Chương 206: Chủ nhân 208 Chương 208: Chương 207: Truyền kỳ 209 Chương 209: Chương 208: Thục Phân 210 Chương 210: Chương 209: Chị dâu Chương trướcChương tiếp 211 Chương 211: Chương 210: Thông cật (ăn tất cả) 212 Chương 212: Chương 211: Kiều thê 213 Chương 213: Chương 212: Đại tẩu (1) 214 Chương 214: Chương 213: Đại tẩu (2) 215 Chương 215: Chương 214: Tâm linh hợp nhất 216 Chương 216: Chương 215: Chị em 217 Chương 217: Chương 216: Tam nương 218 Chương 218: Chương 217: Chinh phục 219 Chương 219: Chương 218: ??? 220 Chương 220: Chương 219: Tâm Duyệt 221 Chương 221: Chương 220: Hậu Cung 222 Chương 222: Chương 221: Tranh Phong 223 Chương 223: Chương 222: Phục tùng 224 Chương 224: Chương 223: Hương Tạ Cư Chương trướcChương tiếp 225 Chương 225: Chương 224: Cảnh Thiên 226 Chương 226: Chương 225: Quý Nhược Lan 227 Chương 227: Chương 226: Song tu! 228 Chương 228: Chương 227: Kỷ Nhược Yên x 229 Chương 229: Chương 228: Khai Chiến 230 Chương 230: Chương 229: Ngũ Tiên 231 Chương 231: Chương 230: Kinh diễm 232 Chương 232: Chương 231: Báo ân 233 Chương 233: Chương 232: Ôn nhu 234 Chương 234: Chương 233: Tỷ Muội 235 Chương 235: Chương 234: Triền Miên 236 Chương 236: Chương 235: Ái thê thành đàn 237 Chương 237: Chương 236: Nhược Lan nương tử 238 Chương 238: Chương 237: Nhu tình 239 Chương 239: Chương 238: Ái nhân sinh 240 Chương 240: Chương 239: Trà xanh cơm nhạt 241 Chương 241: Chương 240: Nam Cung Vân 242 Chương 242: Chương 241: Huyết mạch 243 Chương 243: Chương 242: Tề Nhạc 244 Chương 244: Chương 243: Mây xanh Chương trướcChương tiếp 245 Chương 245: Chương 244: Phòng bếp 246 Chương 246: Chương 245: Đường Môn thiên kim 247 Chương 247: Chương 246: Ân oán 248 Chương 248: Chương 247: Cứu Mỹ Nhân 249 Chương 249: Chương 248: Nước chảy thành sông 250 Chương 250: Chương 249: Nga My tứ tú 251 Chương 251: Chương 250: Lăng Phong đả bại Vũ Vi 252 Chương 252: Chương 251: Gặp lại đệ tử Hoa Sơn 253 Chương 253: Chương 252 254 Chương 254: Chương 253 255 Chương 255: Chương 254 256 Chương 256: Chương 255: Ôn nhu Từ Diễm Quân 257 Chương 257: Chương 256: Khổng Tước Linh 258 Chương 258: Chương 257 259 Chương 259: Chương 258 260 Chương 260: Chương 259 261 Chương 261: Chương 260 262 Chương 262: Chương 261 263 Chương 263: Chương 262 264 Chương 264: Chương 263 265 Chương 265: Chương 264 266 Chương 266: Chương 265 267 Chương 267: Chương 266 268 Chương 268: Chương 267 269 Chương 269: Chương 268 270 Chương 270: Chương 269: Tuyệt Phiến Lư Phong 271 Chương 271: Chương 270: Tam thê 272 Chương 272: Chương 271: Đồng sàng 273 Chương 273: Chương 272 274 Chương 274: Chương 273: Tuyệt Đao xuất hiện 275 Chương 275: Chương 274: Làm sạch hậu cung 276 Chương 276: Chương 275: Đi tìm thảo dược Chương trướcChương tiếp 277 Chương 277: Chương 276: Vô đề 278 Chương 278: Chương 277: Hi vọng 279 Chương 279: Chương 278: Nhìn thấy cơ hội 280 Chương 280: Chương 279: Ân ái quả 281 Chương 281: Chương 280: Về nhà 282 Chương 282: Chương 281: Kẻ đa tình 283 Chương 283: Chương 282: Ân ái cuồng triều 284 Chương 284: Chương 283: Đỗ Chỉ Lan bị thương 285 Chương 285: Chương 284: Đàm Uyển Phượng gặp nạn 286 Chương 286: Chương 285: Lăng Phong trả thù 287 Chương 287: Chương 286: Kích tình Đàm Uyển Phượng 288 Chương 288: Chương 287: Hoan lạc cuồng bạo 289 Chương 289: Chương 288: Lăng lão đầu 290 Chương 290: Chương 289: Đàm Uyển Phượng bi thảm Chương trướcChương tiếp 291 Chương 291: Chương 290: Gặp lại ác ma thiếu niên 292 Chương 292: Chương 291: Đấu khẩu 293 Chương 293: Chương 292: Hồi ức của Lăng Phong 294 Chương 294: Chương 293: Trở về Lăng Phủ 295 Chương 295: Chương 294: Trò chơi kết thúc 296 Chương 296: Chương 295: Gặp lại Sư Nương 297 Chương 297: Chương 296: Bạt ngàn xuân sắc ! 298 Chương 298: Chương 297: Xuân tình vạn trượng !! 299 Chương 299: Chương 298: Dã ngoại đại chiến Chương trướcChương tiếp 300 Chương 300: Chương 299: Nhi tử không ăn phụ thân ăn 301 Chương 301: Chương 300: Mẫu tử đồng sàng 302 Chương 302: Chương 301: Ân ái triền miên – Lăng Phong cáo biệt 303 Chương 303: Chương 302: Mai Hoa Sơn Trang (1) - Sơn trang đại họa 304 Chương 304: Chương 303 305 Chương 305: Chương 304 306 Chương 306: Chương 305: Tuổi xuân quả phụ 307 Chương 307: Chương 306: Thập đại mỹ nữ 308 Chương 308: Chương 307 309 Chương 309: Chương 308: Hàng Châu tam mỹ 310 Chương 310: Chương 309: Đan phượng triều hoàng 311 Chương 311: Chương 310: Công chúa Chiêu Dương 312 Chương 312: Chương 311: Làm thế nào đây? 313 Chương 313: Chương 312: Tình chân ý thiết Chương trướcChương tiếp 314 Chương 314: Chương 313: Ba người chung ngựa 315 Chương 315: Chương 314: Ba nàng cùng bàn 316 Chương 316: Chương 315: Phi thành vật nhiễu 317 Chương 317: Chương 316: Công chúa kiều diễm 318 Chương 318: Chương 317: Thước Linh Chương trướcChương tiếp 319 Chương 319: Chương 318: Lăng Phong nổi giận 320 Chương 320: Chương 319: Cường đạo phò mã 321 Chương 321: Chương 320: Như Ý Ngọc Hoàn 322 Chương 322: Chương 321: Công chúa nương tử 323 Chương 323: Chương 322: Bát tuấn - Bát mỹ 324 Chương 324: Chương 323: Vân Thanh sư thái 325 Chương 325: Chương 324: Lạc thú! 326 Chương 326: Chương 325: Đối chiến 327 Chương 327: Chương 326: Hoa Sơn xuống dốc 328 Chương 328: Chương 327: Trận chiến của Nam Cung Tình (1 & 2) 329 Chương 329: Chương 328: Gia đình vui vẻ 330 Chương 330: Chương 329: Thiên Sơn Thẩm Tiểu Thanh 331 Chương 331: Chương 330: Kỳ Quan Trăm Năm 332 Chương 332: Chương 331: Ngọc Nữ Gặp Nạn 333 Chương 333: Chương 332: Cực Phẩm 334 Chương 334: Chương 333: Sa Lưới 335 Chương 335: Chương 334: Bọ ngựa bắt ve! Chương trướcChương tiếp 336 Chương 336: Chương 335: Gặp lại ác ma 337 Chương 337: Chương 336: Trong đêm mưa gió 338 Chương 338: Chương 337: Yêu sâu 339 Chương 339: Chương 338: Thanh xuân sấm dậy 340 Chương 340: Chương 339: Một đêm xuân phong 341 Chương 341: Chương 340: Cao trào 342 Chương 342: Chương 341: Thiên tiên ngọc nữ 343 Chương 343: Chương 342: Thiên hạ đệ nhất 344 Chương 344: Chương 343: Thành danh từ sớm 345 Chương 345: Chương 344: Thật yêu! 346 Chương 346: Chương 345: Túy đình ngọc khiết 347 Chương 347: Chương 346: Ma giáo đệ nhất nhân 348 Chương 348: Chương 347: Trận chiến với Mục Chấn Thiên 349 Chương 349: Chương 348: Tuyệt đỉnh cao thủ! 350 Chương 350: Chương 349: Trận chiến truyền kỳ! 351 Chương 351: Chương 350: Hoàng thái hậu dò thám 352 Chương 352: Chương 351: Ngọc Khiết rên rỉ 353 Chương 353: Chương 352: Kịch chiến 354 Chương 354: Chương 353: Tiên tử giá lâm 355 Chương 355: Chương 354: Phá trước lập sau 356 Chương 356: Chương 355: Ngọc Bạng Hàm Châu 357 Chương 357: Chương 356: Thập Lục Đại Danh Khí 358 Chương 358: Chương 357: Cánh cửa Thiên Đạo Chương trướcChương tiếp 359 Chương 359: Chương 358: Mười tám sư mẫu 360 Chương 360: Chương 359: Cực phẩm phái Nga My 361 Chương 361: Chương 360: Cửu Thiên Tru Thần 362 Chương 362: Chương 361: Trường y trắng như tuyết 363 Chương 363: Chương 362: Kiếm Thần bất bại 364 Chương 364: Chương 363: Tiêu Dao nương tử 365 Chương 365: Chương 364: Nhân duyên trời định 366 Chương 366: Chương 365: Tĩnh Văn nương tử 367 Chương 367: Chương 366: Tỷ muội tình cừu 368 Chương 368: Chương 367: bá đạo yêu 369 Chương 369: Chương 368: nga hoàng nữ anh 370 Chương 370: Chương 369: ánh trăng yêu dị 371 Chương 371: Tỷ muội song tu 372 Chương 372: Chương 371: bể quần chiến 373 Chương 373: Chương 372: hào khí Vân Thiên 374 Chương 374: Chương 373: Hoa Sơn chi phượng 375 Chương 375: Chương 374: vân thanh thiếu phụ 376 Chương 376: Chương 375: phượng múa cửu thiên 377 Chương 377: Chương 376: hoa rơi hữu tình 378 Chương 378: Chương 377: truyền kỳ mỹ 379 Chương 379: Chương 378: đào nguyên cuộc sống 380 Chương 380: Chương 379: bữa tối song tu 381 Chương 381: Chương 380: thiên đạo giấc mộng 382 Chương 382: Chương 381: tỷ muội liên thủ 383 Chương 383: Chương 382: thực long thân 384 Chương 384: Chương 383: bò sữa kiếm trận 385 Chương 385: Chương 384: cửu thiên phi tiên 386 Chương 386: Chương 385: không phải truyền kỳ 387 Chương 387: Chương 386: một thế hệ truyền kỳ 388 Chương 388: Chương 387: trên xe điên phượng 389 Chương 389: Chương 388: hoa ngày hôm trước hạ 390 Chương 390: Chương 389: gia pháp hầu hạ 391 Chương 391: Chương 390: xinh đẹp đầu bếp nữ 392 Chương 392: Chương 391: tiên tử tĩnh tu 393 Chương 393: Chương 392: thần tiên khoái hoạt 394 Chương 394: Chương 393: bại hoại phu quân 395 Chương 395: Chương 394: quyết chiến tiến đến 396 Chương 396: Chương 395: hậu cung mười mĩ 397 Chương 397: Chương 396: thất tiên tề nhạc 398 Chương 398: Chương 397: Nga Mi tuyệt sắc 399 Chương 399: Chương 398: Nga Mi chưởng môn 400 Chương 400: Chương 399: ta là Lăng Phong 401 Chương 401: Chương 400: Uyển Phượng trở về 402 Chương 402: Chương 401: Loan Phượng cùng minh 403 Chương 403: Chương 402: Nga Mi truyền kỳ 404 Chương 404: Chương 403: vũ vi nương tử 405 Chương 405: Chương 404: sương mai hoa vũ 406 Chương 406: Chương 405: vũ vi động tình 407 Chương 407: Chương 406: quần phương giận phóng 408 Chương 408: Chương 407: hắc đạo tông sư 409 Chương 409: Chương 408: diệu tình nương tử 410 Chương 410: Chương 409: con bướm loạn vũ 411 Chương 411: Chương 410: rừng trúc quyết chiến 412 Chương 412: Chương 411: thiên ma kim tôn 413 Chương 413: Chương 412: ngập đầu tai ương 414 Chương 414: Chương 413: truyền kỳ một trận chiến 415 Chương 415: Chương 414: thành quỷ phong lưu 416 Chương 416: Chương 415: sư thái động tình 417 Chương 417: Chương 416: vân thanh sư thái? Song tu 418 Chương 418: Chương 417: vân thanh nương tử 419 Chương 419: Chương 418: tình chàng ý thiếp 420 Chương 420: Chương 419: nước sữa hòa nhau 421 Chương 421: Chương 420: quay về Hoa Sơn 422 Chương 422: Chương 421: yêu vô tận 423 Chương 423: Chương 422: yêu điên cuồng 424 Chương 424: Chương 423: sư tỷ cũng điên cuồng 425 Chương 425: Chương 424: Uyển Phượng chiêu dương 426 Chương 426: Chương 425: Thanh Thành thiên kim 427 Chương 427: Chương 426: Hoa Sơn kinh biến 428 Chương 428: Chương 427: quả phụ trước kiều 429 Chương 429: Chương 428: ma giáo thánh nữ 430 Chương 430: Chương 429: Nga Mi song kiều 431 Chương 431: Chương 430: không trung hành cung Chương trướcChương tiếp 432 Chương 432: Chương 431: Hoa Sơn sư muội 433 Chương 433: Chương 432: tiểu Diệp chi xuân 434 Chương 434: Chương 433: Hoa Sơn đại điển 435 Chương 435: Chương 434: Nga Mi ngọc nữ 436 Chương 436: Chương 435: Lăng Phong chưởng môn 437 Chương 437: Chương 436: võ lâm minh chủ 438 Chương 438: Chương 437: lục thanh phong tuyệt sát 439 Chương 439: Chương 438: thiên thượng tiên tử Chương trướcChương tiếp 440 Chương 440: Chương 439: quyết chiến lục thanh phong 441 Chương 441: Chương 440: từ xưa Hoa Sơn một cái lộ Chương trướcChương tiếp 442 Chương 442: Chương 441: ma giáo tứ kiều 443 Chương 443: Chương 442: Hoa Sơn ác chiến 444 Chương 444: Chương 443: ma giáo phản công 445 Chương 445: Chương 444: ma giáo tông sư 446 Chương 446: Chương 445: sư thái một trận chiến Chương trướcChương tiếp 447 Chương 447: Chương 446: truyền kỳ tái hiện 448 Chương 448: Chương 447: Hoa Sơn đỉnh Chương trướcChương tiếp 449 Chương 449: Chương 448: bình minh ánh rạng đông 450 Chương 450: Chương 449: sư tỷ sư thái 451 Chương 451: Chương 450: thư phòng phong tình 452 Chương 452: Chương 451: Nga Mi diệu trinh 453 Chương 453: Chương 452: cực phẩm sư nương 454 Chương 454: Chương 453: thánh nữ linh lung 455 Chương 455: Chương 454: linh lung giãy dụa 456 Chương 456: Chương 455: ma giáo sư nương Chương trướcChương tiếp 457 Chương 457: Chương 456: linh lung kiều thê 458 Chương 458: Chương 457: Hoa Sơn đại hôn 459 Chương 459: Chương 458: Hoa Sơn truyền đạo 460 Chương 460: Chương 459: bức cung Thái Hậu 461 Chương 461: Chương 460: hoàng thái hậu sư nương 462 Chương 462: Chương 461: ngoài cửa sổ Chương trướcChương tiếp 463 Chương 463: Chương 462: lục cung nữ 464 Chương 464: Chương 463: Lăng Phong? Hoàng Thượng 465 Chương 465: Chương 464: ngôi cửu ngũ 466 Chương 466: Chương 465:Văn Xương công chúa 467 Chương 467: Chương 466: chân mệnh thiên tử 468 Chương 468: Chương 467: hoàng thành mưa gió Chương trướcChương tiếp 469 Chương 469: Chương 468: quân lâm thiên hạ 470 Chương 470: Chương 469: Lăng Phong tự mình chấp chính 471 Chương 471: Chương 470: cung đình mĩ yến 472 Chương 472: Chương 471: tuệ trân hoàng rất phi 473 Chương 473: Chương 472: thục phi a dua 474 Chương 474: Chương 473: thư phòng phong tình 475 Chương 475: Chương 474: hoàng hậu tắm rửa 476 Chương 476: Chương 475: xuân mãn hoàng cung 477 Chương 477: Chương 476: trong cung mĩ tì 478 Chương 478: Chương 477: sủng hạnh hoàng hậu 479 Chương 479: Chương 478: hoàng hậu phong tình 480 Chương 480: Chương 479: hoàng hậu ái thê 481 Chương 481: Chương 480: long phượng trình tường 482 Chương 482: Chương 481: vương triều tân chính 483 Chương 483: Chương 482: thiên cổ minh quân 484 Chương 484: Chương 483: Thái Hậu chi tranh 485 Chương 485: Chương 484: cung nghênh Thái Hậu 486 Chương 486: Chương 485: thiện tường mẫu hậu 487 Chương 487: Chương 486: kinh thành bảo vệ chiến Chương trướcChương tiếp 488 Chương 488: Chương 487: đêm túc từ ninh cung Chương trướcChương tiếp 489 Chương 489: Chương 488: bình định 490 Chương 490: Chương 489: tam cung lục viện Chương trướcChương tiếp 491 Chương 491: Chương 490: Tĩnh Du hoàng phi 492 Chương 492: hương 491: hậu cung thứ nhất mỹ nhân 493 Chương 493: Chương 492: tuyên huyên hoàng rất phi 494 Chương 494: Chương 493: chúa tể hậu cung 495 Chương 495: Chương 494: thi nhã hoàng rất phi 496 Chương 496: Chương 495: tiên đế ái phi 497 Chương 497: Chương 496: ngữ yên hoàng rất phi 498 Chương 498: Chương 497: thiên hạ tuyển phi 499 Chương 499: Chương 498: đông cung hoàng thái hậu 500 Chương 500: Chương 499: trị quốc chi đạo 501 Chương 501: Chương 500: quân thiên hạ 502 Chương 502: Chương 501: ba ngàn đẹp 503 Chương 503: Chương 502: rất phi tư xuân 504 Chương 504: Chương 503: văn xương công chúa 505 Chương 505: Chương 504: chinh phục công chúa 506 Chương 506: Chương 505: rất phi mẹ con 507 Chương 507: Chương 506: khiêu khích rất phi 508 Chương 508: Chương 507: rất phi công chúa 509 Chương 509: Chương 508: sinh mệnh không thôi 510 Chương 510: Chương 509: Hoàng Thượng phong lưu 511 Chương 511: Chương 510: an nam phản loạn 512 Chương 512: Chương 511: Bái Chiến Đình đế quốc mỹ nữ 513 Chương 513: Chương 512: quý nghi nguyên phỉ 514 Chương 514: Chương 513: công chúa bạch tuyết 515 Chương 515: Chương 514: lãnh cung mỹ nữ 516 Chương 516: Chương 515: hân phi 517 Chương 517: Chương 516: mặc dù xa tất tru 518 Chương 518: Chương 517: ngự giá thân chinh 519 Chương 519: Chương 518: an nam Vương phi 520 Chương 520: Chương 519: vi tuệ Vương phi 521 Chương 521: Chương 520: thái tử phi phong tình 522 Chương 522: Chương 521: tiên phong quyết chiến 523 Chương 523: Chương 522: mưa gió dục đến 524 Chương 524: Chương 523: huyết chiến rốt cuộc 525 Chương 525: Chương 524: huyết chiến rốt cuộc 2 526 Chương 526: Chương 525: mỹ nữ chiến tướng nguyễn tứ nương 527 Chương 527: Chương 526: tứ nương mẹ con 528 Chương 528: Chương 527: một mình đấu tứ nương 529 Chương 529: Chương 528: bắt được tứ nương 530 Chương 530: Chương 529: nghiêm hình nữ tù 531 Chương 531: Chương 530: cân quắc ngọc kiều 532 Chương 532: Chương 531: tứ nương rình coi 533 Chương 533: Chương 532: mỹ nữ thích khách 534 Chương 534: Chương 533: mỹ nữ bị thương 535 Chương 535: Chương 534: ái phi chân tình 536 Chương 536: Chương 535: thái tử phi chân ái 537 Chương 537: Chương 536: đùa giỡn gia hân Chương trướcChương tiếp 538 Chương 538: Chương 537: triền miên bữa sáng 539 Chương 539: Chương 538: an nam công chúa Chương trướcChương tiếp 540 Chương 540: Chương 539: rất phi tỷ muội 541 Chương 541: Chương 540: hân như mỹ nhân 542 Chương 542: Chương 541: công chúa thích khách 543 Chương 543: Chương 542: một trăm linh một lần chinh phục 544 Chương 544: Chương 543: mỹ nữ thích khách 545 Chương 545: Chương 544: trình ý hàm cứu mẹ 546 Chương 546: Chương 545: gia hân mẹ con 547 Chương 547: Chương 546: gia hân mẹ con 2 548 Chương 548: Chương 547: gia hân mẹ con 3 549 Chương 549: Chương 548: gia hân mẹ con 4 550 Chương 550: Chương 549: thực long ở thiên 551 Chương 551: Chương 550: kinh thành bảo vệ chiến 552 Chương 552: Chương 551: kinh thành bảo vệ chiến 2 553 Chương 553: Chương 552: kinh thành bảo vệ chiến 3 554 Chương 554: Chương 553: cuối cùng truyền kỳ 555 Chương 555: Chương 554: thánh chiến truyền kỳ 556 Chương 556: Chương 555: mẫu nghi thiên hạ 557 Chương 557: Chương 556: gia hân sư nương 558 Chương 558: Chương 557: sư nương mẹ con 559 Chương 559: Chương 558: quân vương lâm triều 560 Chương 560: Chương 559: Nữ Chân tộc công chúa 561 Chương 561: Chương 560: công chúa nữ nô 562 Chương 562: Chương 561: cố luân thục tuệ công chúa 563 Chương 563: Chương 562: ngọc phi phong tình 564 Chương 564: Chương 563: thu phục Nữ Chân 565 Chương 565: Chương 564: Nữ Chân tộc hoàng thái hậu 566 Chương 566: Chương 565: Nữ Chân tộc hoàng hậu 567 Chương 567: Chương 566: hoàng hậu tần phi 568 Chương 568: Chương 567: Nữ Chân tộc hoàng rất phi 569 Chương 569: Chương 568: tiền thái tử phi 570 Chương 570: Chương 569: thái tử phi thừa ân 571 Chương 571: Chương 570: mẫu hậu rất phi đồng thừa ân Chương trướcChương tiếp 572 Chương 572: Chương 571: Thái Hậu thịnh yến 573 Chương 573: Chương 572: Thái Hậu thịnh yến 2 Chương trướcChương tiếp 574 Chương 574: Chương 573: tấn Vương phi mẹ con 575 Chương 575: Chương 574: tấn Vương phi mẹ con 2 576 Chương 576: Chương 575: tấn Vương phi mẹ con 3 577 Chương 577: Chương 576: tấn Vương phi mẹ con 4 578 Chương 578: Chương 577: tấn Vương phi mẹ con 5 579 Chương 579: Chương 578: tấn Vương phi mẹ con 6 580 Chương 580: Chương 579: bạn quân như hổ 581 Chương 581: Chương 580: Triều Tiên thiên tiên công chúa 582 Chương 582: Chương 581: đại chiến sư nương đoàn 583 Chương 583: Chương 582: rất phi say rượu 584 Chương 584: Chương 583: tam phượng chiến long 585 Chương 585: Chương 584: tân nữ hầu 586 Chương 586: Chương 585: đại nội nữ hầu vệ 587 Chương 587: Chương 586: phấn hồng binh đoàn 588 Chương 588: Chương 587: tội thần mĩ thiếp 589 Chương 589: Chương 588: thất phượng tề phi 590 Chương 590: Chương 589: Thái Hậu, hoàng hậu cùng công chúa 591 Chương 591: Chương 590: Thái Hậu, hoàng hậu cùng công chúa 2 592 Chương 592: Chương 591: ngoại phiên Vương phi 593 Chương 593: Chương 592: sở vương thái tử phi 594 Chương 594: Chương 593: Hương Quân Thái Phi 595 Chương 595: Chương 594: Hương Quân Thái Phi 2 596 Chương 596: Chương 595: Hương Quân Thái Phi 3 597 Chương 597: Chương 596: mẫu hậu hầu hạ 598 Chương 598: Chương 597: mẫu hậu thần khởi 599 Chương 599: Chương 598: mẫu hậu bữa sáng tình 600 Chương 600: Chương 599: tái lâm mẫu hậu 601 Chương 601: Chương 600: dao trì xuân phi 602 Chương 602: Chương 601: hoàng hậu chữa bệnh 603 Chương 603: Chương 602: hoàng cung tân niên 604 Chương 604: Chương 603: ba ngàn đẹp đồng miên 605 Chương 605: Chương 604: kinh thành họp hằng năm 606 Chương 606: Chương 605: hoàng đế vui vẻ 607 Chương 607: Chương 606: khuynh quốc tài nữ 608 Chương 608: Chương 607: Tể tướng thiên kim 609 Chương 609: Chương 608: anh hùng cứu mỹ nhân 610 Chương 610: Chương 609: chủ tớ song mĩ 611 Chương 611: Chương 610: quách vũ tình 612 Chương 612: Chương 611: quách vũ tình 2 613 Chương 613: Chương 612: chúng Nhạc Nhạc 614 Chương 614: Chương 613: công chúa nữ hiệp mộng 615 Chương 615: Chương 614: xuân lãng quay cuồng 616 Chương 616: Chương 615: chúng thê thịnh yến 617 Chương 617: Chương 616: chúng thê thịnh yến 2 618 Chương 618: Chương 617: một con rồng tứ phượng 619 Chương 619: Chương 618: tạp kỹ song kiều 620 Chương 620: Chương 619: dâm tặc hoàng đế 621 Chương 621: Chương 620: hoàng đế hùng phong 622 Chương 622: Chương trướcChương tiếp 623 Chương 623: Chương 622: hiệp thị tỷ muội 624 Chương 624: Chương 623: hoàng hậu phong tình 625 Chương 625: Chương 624: mỹ nữ đêm ra 626 Chương 626: Chương 625: mỹ nữ trung xuân dược 627 Chương 627: Chương 626: anh hùng cứu mỹ nhân 628 Chương 628: Chương 627: Tể tướng thiên kim 629 Chương 629: Chương 628: Trầm gia nương tử 630 Chương 630: Chương 629: Trầm gia nương tử 2 631 Chương 631: Chương 630: Vương gia quả phụ Chương trướcChương tiếp 632 Chương 632: Chương 631: Trầm gia tỷ muội 633 Chương 633: Chương 632: Trầm gia tỷ muội 2 634 Chương 634: Chương 633: Trầm gia nhạc mẫu 635 Chương 635: Chương 634: Trầm gia nhạc mẫu 636 Chương 636: Chương 635: tuyệt sắc nhạc mẫu 3 637 Chương 637: Chương 636: mẹ con kiều diễm 638 Chương 638: Chương 637: kiều diễm mẹ con 2 639 Chương 639: Chương 638: kiều diễm mẹ con 3 640 Chương 640: Chương 639: cự kình bang quả phụ 641 Chương 641: Chương 640: tổ tôn tuyệt sắc 642 Chương 642: Chương 641: tổ tôn tuyệt sắc 2 643 Chương 643: Chương 642: tổ tôn tuyệt sắc 3 644 Chương 644: Chương 643: tổ tôn tuyệt sắc 4 645 Chương 645: Chương 644: nhạc mẫu trầm tuệ 646 Chương 646: Chương 645: nhạc mẫu trầm tuệ 2 647 Chương 647: Chương 646: nhạc mẫu trầm tuệ 3 648 Chương 648: Chương 647: nhạc mẫu trầm tuệ 4 649 Chương 649: Chương 648: nhạc mẫu trầm tuệ 5 650 Chương 650: Chương 649: hai đối mẹ con 651 Chương 651: Chương 650: hai đối mẹ con 2 652 Chương 652: Chương 651: hai đối mẹ con 3 653 Chương 653: Chương 652: thiếu phụ tỷ muội 654 Chương 654: Chương 653: thiếu phụ tỷ muội 2 655 Chương 655: Chương 654: thiếu phụ tỷ muội 3 656 Chương 656: Chương 655: thiếu phụ tỷ muội 3 657 Chương 657: Chương 656: thiếu phụ tỷ muội 4 658 Chương 658: Chương 657: thẩm vấn phủ nha phu nhân 659 Chương 659: Chương 658: hóa vũ thành tiên 660 Chương 660: Chương 659: sử thượng đẳng nhị tiên 661 Chương 661: Chương 660: tu tiên chi đạo 662 Chương 662: Chương 661: tuyệt sắc hoàng phi song tu ① 663 Chương 663: Chương 662: tuyệt sắc hoàng phi song tu 2 664 Chương 664: Chương 663: thu nhỏ miệng lại hà bao 665 Chương 665: Chương 664: mỹ nữ Ninja 666 Chương 666: Chương 665: mỹ nữ Ninja 2 667 Chương 667: Chương 666: hoàng hậu phong tình 668 Chương 668: Chương 667: thẩm vấn mười đại mỹ nữ 669 Chương 669: Chương 668: thẩm vấn mười đại mỹ nhân 2 670 Chương 670: Chương 669: chinh phục tôn phượng doanh 671 Chương 671: Chương 670: chinh phục tôn phượng doanh 2 672 Chương 672: Chương 671: sủng phi phượng kiều 673 Chương 673: Chương 672: phủ doãn phu nhân 674 Chương 674: Chương 673: phủ doãn phu nhân 2 675 Chương 675: Chương 674: Thái Hậu thích méo mó 676 Chương 676: Chương 675: Thái Hậu phong tình 2 677 Chương 677: Chương 676: Vương gia thất quả phụ 678 Chương 678: Chương 677: Vương gia quả phụ 2 679 Chương 679: Chương 678: Vương gia quả phụ 3 680 Chương 680: Chương 679: tam nương ngũ nương 681 Chương 681: Chương 680: ba vị mẫu thân 682 Chương 682: Chương 681: ân sủng hoàng hậu 683 Chương 683: Chương 682: Vương gia mẫu thân 684 Chương 684: Chương 683: vu sơn mây mưa 685 Chương 685: Chương 684: đại nương thẩm vấn 686 Chương 686: Chương 685: Nhị nương phong tình Chương trướcChương tiếp 687 Chương 687: Chương 686: Nhị nương dạy con 688 Chương 688: Chương 687: Nhị nương 3 689 Chương 689: Chương 688: đại nương 690 Chương 690: Chương 689: đại nương 2 691 Chương 691: Chương 690: đại nương 3 692 Chương 692: Chương 691: đại nương 4 693 Chương 693: Chương 692: thịnh yến 694 Chương 694: Chương 693: thịnh yến 2 695 Chương 695: Chương 694: thịnh yến 3 696 Chương 696: Chương 695: thịnh yến 4 697 Chương 697: Chương 696: Hoàng Thượng phụ thân 698 Chương 698: Chương 697: mẹ con 699 Chương 699: Chương 698: Vương Thục Phương 700 Chương 700: Chương 699: đại nương mê muội 701 Chương 701: Chương 700: phương mai 702 Chương 702: Chương 701: Dạy con 703 Chương 703: Chương 702: Cơm trưa 704 Chương 704: Chương 703: Tuyệt sắc 705 Chương 705: Chương 704: Vương gia nương tử. (1) 706 Chương 706: Chương 705: Vương gia nương tử. (2) 707 Chương 707: Chương 706: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (1) 708 Chương 708: Chương 707: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (2) 709 Chương 709: Chương 708: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (3) 710 Chương 710: Chương 709: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (4) 711 Chương 711: Chương 710: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (5) 712 Chương 712: Chương 711: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (6) 713 Chương 713: Chương 712: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (7) 714 Chương 714: Chương 713: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (8) 715 Chương 715: Chương 714: Kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ. (9) 716 Chương 716: Chương 715: Hào môn phu nhân 717 Chương 717: Chương 716: Hào môn phu nhân. (2) 718 Chương 718: Chương 717: Hào môn phu nhân. (3) 719 Chương 719: Chương 718: Kinh quan mỹ phụ yến hội. (1) 720 Chương 720: Chương 719: Kinh quan mỹ phụ yến hội. (2) 721 Chương 721: Chương 720: Kinh quan mỹ phụ yến hội. (3) 722 Chương 722: Chương 721: Kinh quan thứ nhất mỹ phụ. (1) 723 Chương 723: Chương 722: Kinh quan thứ nhất mỹ phụ. (2) 724 Chương 724: Chương 723: Kinh quan thứ nhất mỹ phụ. (3) 725 Chương 725: Chương 724: Kinh quan thứ nhất mỹ phụ. (4) 726 Chương 726: Chương 725: Kinh quan thứ nhất mỹ phụ. (5) 727 Chương 727: Chương 726: Tây Hoàng Thái Hậu 728 Chương 728: Chương 727: Lưu manh Hoàng đế 729 Chương 729: Chương 728: Kinh quan thứ hai mĩ thê. (1) 730 Chương 730: Chương 729: Kinh quan thứ hai mĩ thê. (2) 731 Chương 731: Chương 730: Kinh quan thứ hai mĩ thê. (3) 732 Chương 732: Chương 731: Bức lương vì phi. (1) 733 Chương 733: Chương 732: Bức lương vì phi. (2) 734 Chương 734: Chương 733: Bức lương vì phi. (3) 735 Chương 735: Chương 734: Bức lương vì phi. (4) 736 Chương 736: Chương 735: Bức lương vì phi. (5) 737 Chương 737: Chương 736: Bức lương vì phi. (6) 738 Chương 738: Chương 737: Bức lương vì phi. (7) 739 Chương 739: Chương 738: Kinh quan tam mĩ thê. 740 Chương 740: Chương 739: Vương phi tỷ muội. (1) 741 Chương 741: Chương 740: Vương phi tỷ muội. (2) 742 Chương 742: Chương 741: Vương phi tỷ muội. (3) 743 Chương 743: Chương 742: Vương phi tỷ muội. (4) 744 Chương 744: Chương 743: Đêm nghị quốc sách. 745 Chương 745: Chương 744: Vương gia đêm yến. (1) 746 Chương 746: Chương 745: Vương gia đêm yến. (2) 747 Chương 747: Chương 746: Vương gia đêm yến. (3) 748 Chương 748: Chương 747: Vương gia đêm yến. (4) 749 Chương 749: Chương 748: Vương gia đêm yến. (5) 750 Chương 750: Chương 749: Vương gia đêm yến. (5) 751 Chương 751: Chương 750: Vương gia đêm yến. (6) 752 Chương 752: Chương 751: Vương gia đêm yến. (7) 753 Chương 753: Chương 752: Vương gia đêm yến. (8) 754 Chương 754: Chương 753: Vương gia đêm yến. (9) 755 Chương 755: Chương 754: Vương gia đêm yến. (10) 756 Chương 756: Chương 755: Tất diệt uy quốc. 757 Chương 757: Chương 756: Hoàng hậu tỷ muội. (1) 758 Chương 758: Chương 757: Hoàng hậu tỷ muội. (2) 759 Chương 759: Chương 758: Hoang hậu tỷ muội. (3) 760 Chương 760: Chương 759: Rất phi tương phi 761 Chương 761: Chương 760: Hoàng cung xuân sắc. 762 Chương 762: Chương 761: Bể tranh phong. (1) 763 Chương 763: Chương 762: Bể tranh phong. (2) 764 Chương 764: Chương 763: Bể tranh phong. (3) 765 Chương 765: Chương 764: Tĩnh Phi tiên tử. (1) 766 Chương 766: Chương 765: Tĩnh Phi tiên tử. (2) 767 Chương 767: Chương 766: Tĩnh Phi tiên tử. (3) 768 Chương 768: Chương 767: Tĩnh Phi tiên tử. (4) 769 Chương 769: Chương 768: Tĩnh Phi tiên tử. (5) 770 Chương 770: Chương 769: Đại nương luận gả 771 Chương 771: Chương 770: Tứ nương yêu 772 Chương 772: Chương 771: Đại nương yêu 773 Chương 773: Chương 772: Linh Lung sư nương. 774 Chương 774: Chương 773: Thượng thư phu nhân. (1) 775 Chương 775: Chương 774: Thượng thư phu nhân. (2) 776 Chương 776: Chương 775: Thượng thư phu nhân. (2) 777 Chương 777: Chương 776: Thượng thư phu nhân. (3) 778 Chương 778: Chương 777: Mông Cổ mỹ nữ đoàn. (1) 779 Chương 779: Chương 778: Mông Cổ mỹ nữ đoàn. (2) 780 Chương 780: Chương 779: Tứ quốc mỹ nữ. 781 Chương 781: Chương 780: Quân Nghi sư nương 782 Chương 782: Chương 781: Thành hôn đại điển 783 Chương 783: Chương 782: Mười hai tân nương 784 Chương 784: Chương 783: Trộm long chuyển phượng. 785 Chương 785: Chương 784: Tân nương chuyển phượng. 786 Chương 786: Chương 785: Động phòng hoa chúc. 787 Chương 787: Chương 786: Trần gia ngũ tỷ muội. 788 Chương 788: Chương 787: Lưu gia tam tỷ muội 789 Chương 789: Chương 788: Một ngày nhị hôn. 790 Chương 790: Chương 789: Quách gia ngũ đóa kim hoa. 791 Chương 791: Chương 790: Tứ đại thế gia thiên kim. 792 Chương 792: Chương 791: Triều Tiên âm mưu 793 Chương 793: Chương 792: Thiên cổ nhất đế. 794 Chương 794: Chương 793: Hoàng hậu giá lâm 795 Chương 795: Chương 794: Mãnh hổ thị vệ 796 Chương 796: Chương 795: Vũ Tình trở về. 797 Chương 797: Chương 796: Vũ Tình nương tử 798 Chương 798: Chương 797: Vũ Tình nương tử. (2) 799 Chương 799: Chương 798: Vũ Tình nương tử chi song mĩ. 800 Chương 800: Chương 799: Vương gia gia yến 801 Chương 801: Chương 800: Về nhà mẹ để chi Lưu phủ gia yến. (1) 802 Chương 802: Chương 801: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến 2 803 Chương 803: Chương 802: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến 3 804 Chương 804: Chương 803: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến 4 805 Chương 805: Chương 804: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến 5 806 Chương 806: Chương 805: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến 6 807 Chương 807: Chương 806: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến ⑦ 808 Chương 808: Chương 807: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến ⑧ Chương trướcChương tiếp 809 Chương 809: Chương 808: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến ⑨ 810 Chương 810: Chương 809: về nhà mẹ đẻ chi Lưu phủ gia yến ⑩ 811 Chương 811: Chương 810: đêm tập chu hoàng thái hậu 812 Chương 812: Chương 811: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ① 813 Chương 813: Chương 812: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến 2 814 Chương 814: Chương 813: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến 3 815 Chương 815: Chương 814: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến 4 Chương trướcChương tiếp 816 Chương 816: Chương 815: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến 5 817 Chương 817: Chương 816: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến 6 Chương trướcChương tiếp 818 Chương 818: Chương 817: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⑦ 819 Chương 819: Chương 818: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⑧ 820 Chương 820: Chương 819: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⑧ 821 Chương 821: Chương 820: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⑨ 822 Chương 822: Chương 821: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⑩ 823 Chương 823: Chương 822: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⑾ 824 Chương 824: Chương 823: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⑿ 825 Chương 825: Chương 824: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⒀ 826 Chương 826: Chương 825: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⒁ 827 Chương 827: Chương 826: về nhà mẹ đẻ chi Quách phủ gia yến ⒂ 828 Chương 828: Chương 827: về nhà mẹ đẻ chi trần phủ gia yến ① 829 Chương 829: Chương 828: về nhà mẹ đẻ chi trần phủ gia yến 2 830 Chương 830: Chương 829: về nhà mẹ đẻ chi trần phủ gia yến 3 831 Chương 831: Chương 830: về nhà mẹ đẻ chi trần phủ gia yến 4 832 Chương 832: Chương 831: về nhà mẹ đẻ chi trần phủ gia yến 5 833 Chương 833: Chương 832: Vương gia thịnh yến 834 Chương 834: Chương 833: hoàng cung thịnh yến 835 Chương 835: Chương 834: tây hoàng thái hậu cho mời 836 Chương 836: Chương 835: Thái Hậu cát tường 837 Chương 837: Chương 836: hai cung hoàng thái hậu 838 Chương 838: Chương 837: hai cung hoàng thái hậu 2 839 Chương 839: Chương 838: thiên hạ thứ nhất phi 840 Chương 840: Chương 839: hậu cung hạnh phúc 841 Chương 841: Chương 840: hoàng đế nam tuần 842 Chương 842: Chương 841: chiến tiền tiệp báo 843 Chương 843: Chương 842: vô địch hạm đội 844 Chương 844: Chương 843: cự hạm đông cung 845 Chương 845: Chương 844: hướng giặc Oa nã pháo 846 Chương 846: Chương 845: đông chinh uy quốc 847 Chương 847: Chương 846: giết hại uy quốc 848 Chương 848: Chương 847: công hãm lộc nhi đảo 849 Chương 849: Chương 848: Chức Điền gia tộc mười tám mỹ nữ 850 Chương 850: Chương 849: ngự giá đông chinh ] (tiếp quyển 4 chương 191) 851 Chương 851: Chương 850: Thích Kế Quang gián ngôn Chương trướcChương tiếp 852 Chương 852: Chương 851: thiên cổ lương tướng 853 Chương 853: Chương 852: Chức Điền Hạc Cơ? Linh nô 854 Chương 854: Chương 853: dạy dỗ nùng cơ 855 Chương 855: Chương 854: thanh du tiên tử 856 Chương 856: Chương 855: sư nương thịnh yến 857 Chương 857: Chương 856: sư nương thịnh yến (2) 858 Chương 858: Chương 857: uy quốc công chúa 859 Chương 859: Chương 858: huấn phục uy quốc công chúa 860 Chương 860: Chương 859: uy quốc hoàng hậu 861 Chương 861: Chương 860: uy quốc hoàng quý phi 862 Chương 862: Chương 861: linh công chúa mẫu thân 863 Chương 863: Chương 862: uy quốc hoàng hậu thịnh yến 864 Chương 864: Chương 863: chinh phục uy quốc 865 Chương 865: Chương 864: công chúa nói thêm nữa 866 Chương 866: Chương 865: phù tang hậu cung ái phi 867 Chương 867: Chương 866: trừng phạt ái phi 868 Chương 868: Chương 867: hậu cung trừng phạt 869 Chương 869: Chương 868: Mẫu hậu cự yêu 870 Chương 870: Chương 869: Thái Hậu triều dâng 871 Chương 871: Chương 870: Hoàng hậu triều dâng 872 Chương 872: Chương 871: nữ tặc Hỏa Phượng Hoàng 873 Chương 873: Chương 872: trên đời đẹp nhất nữ đại vương 874 Chương 874: Chương 873: Triều Tiên hoàng hậu 875 Chương 875: Chương 874: ngày tốt cảnh đẹp giai nhân Chương trướcChương tiếp 876 Chương 876: Chương 875: Phượng hoàng trái cấm 877 Chương 877: Chương 876: Phượng hoàng Tố nữ công 878 Chương 878: Chương 877: chúng phi tử bữa sáng 879 Chương 879: Chương 878: Triều Tiên hoàng hậu 880 Chương 880: Chương 879: Triều Tiên hoàng thất thứ nhất mĩ phi 881 Chương 881: Chương 879: Triều Tiên hoàng thất thứ nhất mĩ phi Chương trướcChương tiếp 882 Chương 882: Chương 880: Triều Tiên hoàng thất thứ nhất mĩ phi (2) Chương trướcChương tiếp 883 Chương 883: Chương 881: Triều Tiên hoàng thất thứ nhất mĩ phi (3) 884 Chương 884: Chương 882: Triều Tiên thứ nhất mỹ nữ 885 Chương 885: Chương 883: thiên tiên công chúa 886 Chương 886: Chương 884: Triều Tiên song phi 887 Chương 887: Chương 885: Thiên tiên công chúa 888 Chương 888: Chương 886: nghiên trinh ái phi 889 Chương 889: Chương 888: thiệt giả nghiên trinh công chúa Chương trướcChương tiếp 890 Chương 890: Chương 889: giả nghiên trinh công chúa 891 Chương 891: Chương 890: giả diễn thực làm 892 Chương 892: KIỀU KIỀU SƯ NƯƠNG Chương 891: sinh tử tướng hiệp Chương trướcChương tiếp 893 Chương 893: Chương 892: Công chúa nữ hộ vệ 894 Chương 894: Chương 893: Ngọc quý phi 895 Chương 895: Chương 894: ngàn năm giấc mộng 896 Chương 896: Chương 895: Công chúa phân biệt 897 Chương 897: Chương 896: trảo bộ Triều Tiên quốc vương 898 Chương 898: Chương 897: Lệ phi hàn thị 899 Chương 899 900 Chương 900: Chương 898: Vương Phi Cao Ly

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.