Truyện 18+

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Tác giả: Ngã Ái Băng Kỳ Lâm

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 50.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu

22/12/2022 7309

Hán Việt: Khoái xuyên chi nữ phối lai liễu (H)

Lịch đăng: 1 ngày/ 1c

Edit by Thị Đào

Giới thiệu:

Lê Viện là một thư ký, cuộc sống mỗi ngày đều rất bận rộn.

Một ngày nọ, cô gặp được một hệ thống, bị hệ thống đưa đến các thế giới khác nhau, trở thành nữ hai, nữ ba, nữ bốn... Thậm chí là nhân vật phản diện.

Ở mỗi thế giới, cô phải giúp hệ thống thu thập các loại linh khí, mà những linh khí thu được yêu cầu phải từ trên người các nam nhân cực phẩm.

Có thế giới 1v1, có thế giới NP

Hán Việt: Khoái xuyên chi nữ phối lai liễu (H)

Lịch đăng: 1 ngày/ 1c

Edit by Thị Đào

Giới thiệu:

Lê Viện là một thư ký, cuộc sống mỗi ngày đều rất bận rộn.

Một ngày nọ, cô gặp được một hệ thống, bị hệ thống đưa đến các thế giới khác nhau, trở thành nữ hai, nữ ba, nữ bốn... Thậm chí là nhân vật phản diện.

Ở mỗi thế giới, cô phải giúp hệ thống thu thập các loại linh khí, mà những linh khí thu được yêu cầu phải từ trên người các nam nhân cực phẩm.

Có thế giới 1v1, có thế giới NP

Mục lục

1 Chương 1: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 2 Chương 2: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 3 Chương 3: Kiệu hoa đưa nhầm phòng (H) 4 Chương 4: Kiệu hoa đưa nhầm phòng (H) 5 Chương 5: Kiệu hoa đưa nhầm phòng (H) 6 Chương 6: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 7 Chương 7: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 8 Chương 8: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 9 Chương 9: Kiệu hoa đưa nhầm phòng (H) 10 Chương 10: Kiệu hoa đưa nhầm phòng (H) 11 Chương 11: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 12 Chương 12: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 13 Chương 13: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 14 Chương 14: Kiệu hoa đưa nhầm phòng (H) 15 Chương 15: Kiệu hoa đưa nhầm phòng (H) 16 Chương 16: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 17 Chương 17: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 18 Chương 18: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 19 Chương 19: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 20 Chương 20: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 21 Chương 21: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 22 Chương 22: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 23 Chương 23: Kiệu hoa đưa nhầm phòng 24 Chương 24: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 25 Chương 25: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 26 Chương 26: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 27 Chương 27: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 28 Chương 28.1: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 29 Chương 28.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 30 Chương 29: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 31 Chương 30: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 32 Chương 31.1: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 33 Chương 31.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 34 Chương 32.1: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 35 Chương 32.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 36 Chương 33.1: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 37 Chương 33.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 38 Chương 34.1: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 39 Chương 34.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 40 Chương 35: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 41 Chương 36: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 42 Chương 37: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 43 Chương 38: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 44 Chương 39: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 45 Chương 40: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 46 Chương 41: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 47 Chương 42: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 48 Chương 43: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 49 Chương 44.1: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 50 Chương 44.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 51 Chương 45: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 52 Chương 46: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 53 Chương 46.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 54 Chương 47: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 55 Chương 48: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 56 Chương 49: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 57 Chương 50: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu 58 Chương 50.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.