Truyện 18+

Tuyệt Thế Ma Đình

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tuyệt Thế Ma Đình

Tác giả: Faly Nguyễn

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 208 Tuyệt Thế Ma Đình

17/11/2023 5865

Được Âm Hậu thu nhận làm đệ tử, dùng chình bản thân mình làm lô đỉnh tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Hiên Viên Đế Phượng Quyết, Dịch Cân Kinh...

Cùng xem Dạ Nguyệt như thế nào thu hết mỹ nữ trên thiên hạ, trở thành một đời Ma Thần Hoàng.

Đẳng Cấp Trong Truyện.

Huyết Tộc: Huyết Phó, Nam Tước, Tử Tước, Bá Tước, Hầu Tước, Đại Công Tước, Thần Vương, Chân Tổ, Thủy Tổ...

Cổ Võ Giả: Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Cái Thế Tông Sư.

Nhẫn Giả: Hạ Nhẫn, Trung Nhẫn, Thượng Nhẫn, Chuẩn Ảnh, Ảnh Cấp, Siêu Ảnh, Lục Đạo Tiên Nhân.

Dị Năng Giả: Cấp F, Cấp E, Cấp C, Cấp B, Cấp A, Cấp S.

Gen Chiến Sĩ: Cấp 1 - Cấp 9

Thánh Đấu Sĩ: Hắc Thiết Thánh Đấu Sĩ - Ngân Sắc Thánh Đấu Sĩ - Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tuyệt Thế Ma Đình!

Được Âm Hậu thu nhận làm đệ tử, dùng chình bản thân mình làm lô đỉnh tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, Hiên Viên Đế Phượng Quyết, Dịch Cân Kinh...

Cùng xem Dạ Nguyệt như thế nào thu hết mỹ nữ trên thiên hạ, trở thành một đời Ma Thần Hoàng.

Đẳng Cấp Trong Truyện.

Huyết Tộc: Huyết Phó, Nam Tước, Tử Tước, Bá Tước, Hầu Tước, Đại Công Tước, Thần Vương, Chân Tổ, Thủy Tổ...

Cổ Võ Giả: Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Cái Thế Tông Sư.

Nhẫn Giả: Hạ Nhẫn, Trung Nhẫn, Thượng Nhẫn, Chuẩn Ảnh, Ảnh Cấp, Siêu Ảnh, Lục Đạo Tiên Nhân.

Dị Năng Giả: Cấp F, Cấp E, Cấp C, Cấp B, Cấp A, Cấp S.

Gen Chiến Sĩ: Cấp 1 - Cấp 9

Thánh Đấu Sĩ: Hắc Thiết Thánh Đấu Sĩ - Ngân Sắc Thánh Đấu Sĩ - Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tuyệt Thế Ma Đình!

Mục lục

1 Chương 1 Tuyệt Thế Ma Đình 2 Chương 2 Tuyệt Thế Ma Đình 3 Chương 3 Tuyệt Thế Ma Đình 4 Chương 4 Tuyệt Thế Ma Đình 5 Chương 5 Tuyệt Thế Ma Đình 6 Chương 6 Tuyệt Thế Ma Đình 7 Chương 7 Tuyệt Thế Ma Đình 8 Chương 8 Tuyệt Thế Ma Đình 9 Chương 9 Tuyệt Thế Ma Đình 10 Chương 10 Tuyệt Thế Ma Đình 11 Chương 11 Tuyệt Thế Ma Đình 12 Chương 12 Tuyệt Thế Ma Đình 13 Chương 13 Tuyệt Thế Ma Đình 14 Chương 14 Tuyệt Thế Ma Đình 15 Chương 15 Tuyệt Thế Ma Đình 16 Chương 16 Tuyệt Thế Ma Đình 17 Chương 17 Tuyệt Thế Ma Đình 18 Chương 18 Tuyệt Thế Ma Đình 19 Chương 19 Tuyệt Thế Ma Đình 20 Chương 20 Tuyệt Thế Ma Đình 21 Chương 21 Tuyệt Thế Ma Đình 22 Chương 22 Tuyệt Thế Ma Đình 23 Chương 23 Tuyệt Thế Ma Đình 24 Chương 24 Tuyệt Thế Ma Đình 25 Chương 25 Tuyệt Thế Ma Đình 26 Chương 26 Tuyệt Thế Ma Đình 27 Chương 27 Tuyệt Thế Ma Đình 28 Chương 28 Tuyệt Thế Ma Đình 29 Chương 29 Tuyệt Thế Ma Đình 30 Chương 30 Tuyệt Thế Ma Đình 31 Chương 31 Tuyệt Thế Ma Đình 32 Chương 32 Tuyệt Thế Ma Đình 33 Chương 33 Tuyệt Thế Ma Đình 34 Chương 34 Tuyệt Thế Ma Đình 35 Chương 35 Tuyệt Thế Ma Đình 36 Chương 36 Tuyệt Thế Ma Đình 37 Chương 37 Tuyệt Thế Ma Đình 38 Chương 38 Tuyệt Thế Ma Đình 39 Chương 39 Tuyệt Thế Ma Đình 40 Chương 40 Tuyệt Thế Ma Đình 41 Chương 41 Tuyệt Thế Ma Đình 42 Chương 42 Tuyệt Thế Ma Đình 43 Chương 43 Tuyệt Thế Ma Đình 44 Chương 44 Tuyệt Thế Ma Đình 45 Chương 45 Tuyệt Thế Ma Đình 46 Chương 46 Tuyệt Thế Ma Đình 47 Chương 47 Tuyệt Thế Ma Đình 48 Chương 48 Tuyệt Thế Ma Đình 49 Chương 49 Tuyệt Thế Ma Đình 50 Chương 50 Tuyệt Thế Ma Đình 51 Chương 51 Tuyệt Thế Ma Đình 52 Chương 52 Tuyệt Thế Ma Đình 53 Chương 53 Tuyệt Thế Ma Đình 54 Chương 54 Tuyệt Thế Ma Đình 55 Chương 55 Tuyệt Thế Ma Đình 56 Chương 56 Tuyệt Thế Ma Đình 57 Chương 57 Tuyệt Thế Ma Đình 58 Chương 58 Tuyệt Thế Ma Đình 59 Chương 59 Tuyệt Thế Ma Đình 60 Chương 60 Tuyệt Thế Ma Đình 61 Chương 61 Tuyệt Thế Ma Đình 62 Chương 62 Tuyệt Thế Ma Đình 63 Chương 63 Tuyệt Thế Ma Đình 64 Chương 64 Tuyệt Thế Ma Đình 65 Chương 65 Tuyệt Thế Ma Đình 66 Chương 66 Tuyệt Thế Ma Đình 67 Chương 67 Tuyệt Thế Ma Đình 68 Chương 68 Tuyệt Thế Ma Đình 69 Chương 69 Tuyệt Thế Ma Đình 70 Chương 70 Tuyệt Thế Ma Đình 71 Chương 71 Tuyệt Thế Ma Đình 72 Chương 72 Tuyệt Thế Ma Đình 73 Chương 73 Tuyệt Thế Ma Đình 74 Chương 74 Tuyệt Thế Ma Đình 75 Chương 75 Tuyệt Thế Ma Đình 76 Chương 76 Tuyệt Thế Ma Đình 77 Chương 77 Tuyệt Thế Ma Đình 78 Chương 78 Tuyệt Thế Ma Đình 79 Chương 79 Tuyệt Thế Ma Đình 80 Chương 80 Tuyệt Thế Ma Đình 81 Chương 81 Tuyệt Thế Ma Đình 82 Chương 82 Tuyệt Thế Ma Đình 83 Chương 83 Tuyệt Thế Ma Đình 84 Chương 84 Tuyệt Thế Ma Đình 85 Chương 85 Tuyệt Thế Ma Đình 86 Chương 86 Tuyệt Thế Ma Đình 87 Chương 87 Tuyệt Thế Ma Đình 88 Chương 88 Tuyệt Thế Ma Đình 89 Chương 89 Tuyệt Thế Ma Đình 90 Chương 90 Tuyệt Thế Ma Đình 91 Chương 91 Tuyệt Thế Ma Đình 92 Chương 92 Tuyệt Thế Ma Đình 93 Chương 93 Tuyệt Thế Ma Đình 94 Chương 94 Tuyệt Thế Ma Đình 95 Chương 95 Tuyệt Thế Ma Đình 96 Chương 96 Tuyệt Thế Ma Đình 97 Chương 97 Tuyệt Thế Ma Đình 98 Chương 98 Tuyệt Thế Ma Đình 99 Chương 99 Tuyệt Thế Ma Đình 100 Chương 100 Tuyệt Thế Ma Đình 101 Chương 101 Tuyệt Thế Ma Đình 102 Chương 102 Tuyệt Thế Ma Đình 103 Chương 103 Tuyệt Thế Ma Đình 104 Chương 104 Tuyệt Thế Ma Đình 105 Chương 105 Tuyệt Thế Ma Đình 106 Chương 106 Tuyệt Thế Ma Đình 107 Chương 107 Tuyệt Thế Ma Đình 108 Chương 108 Tuyệt Thế Ma Đình 109 Chương 109 Tuyệt Thế Ma Đình 110 Chương 110 Tuyệt Thế Ma Đình 111 Chương 111 Tuyệt Thế Ma Đình 112 Chương 112 Tuyệt Thế Ma Đình 113 Chương 113 Tuyệt Thế Ma Đình 114 Chương 114 Tuyệt Thế Ma Đình 115 Chương 115 Tuyệt Thế Ma Đình 116 Chương 116 Tuyệt Thế Ma Đình 118 Chương 118 Tuyệt Thế Ma Đình 119 Chương 119 Tuyệt Thế Ma Đình 120 Chương 120 Tuyệt Thế Ma Đình 121 Chương 121 Tuyệt Thế Ma Đình 122 Chương 122 Tuyệt Thế Ma Đình 123 Chương 123 Tuyệt Thế Ma Đình 124 Chương 124 Tuyệt Thế Ma Đình 125 Chương 125 Tuyệt Thế Ma Đình 126 Chương 126 Tuyệt Thế Ma Đình 127 Chương 127 Tuyệt Thế Ma Đình 128 Chương 128 Tuyệt Thế Ma Đình 129 Chương 129 Tuyệt Thế Ma Đình 130 Chương 130 Tuyệt Thế Ma Đình 131 Chương 131 Tuyệt Thế Ma Đình 132 Chương 132 Tuyệt Thế Ma Đình 133 Chương 133 Tuyệt Thế Ma Đình 134 Chương 134 Tuyệt Thế Ma Đình 135 Chương 135 Tuyệt Thế Ma Đình 136 Chương 136 Tuyệt Thế Ma Đình 137 Chương 137 Tuyệt Thế Ma Đình 138 Chương 138 Tuyệt Thế Ma Đình 139 Chương 139 Tuyệt Thế Ma Đình 140 Chương 140 Tuyệt Thế Ma Đình 141 Chương 141 Tuyệt Thế Ma Đình 142 Chương 142 Tuyệt Thế Ma Đình 143 Chương 143 Tuyệt Thế Ma Đình 144 Chương 144 Tuyệt Thế Ma Đình 145 Chương 145 Tuyệt Thế Ma Đình 146 Chương 146 Tuyệt Thế Ma Đình 147 Chương 147 Tuyệt Thế Ma Đình 148 Chương 148 Tuyệt Thế Ma Đình 149 Chương 149 Tuyệt Thế Ma Đình 150 Chương 150 Tuyệt Thế Ma Đình 151 Chương 151 Tuyệt Thế Ma Đình 152 Chương 152 Tuyệt Thế Ma Đình 153 Chương 153 Tuyệt Thế Ma Đình 154 Chương 154 Tuyệt Thế Ma Đình 155 Chương 155 Tuyệt Thế Ma Đình 156 Chương 156 Tuyệt Thế Ma Đình 157 Chương 157 Tuyệt Thế Ma Đình 158 Chương 158 Tuyệt Thế Ma Đình 159 Chương 159 Tuyệt Thế Ma Đình 160 Chương 160 Tuyệt Thế Ma Đình 161 Chương 161 Tuyệt Thế Ma Đình 162 Chương 162 Tuyệt Thế Ma Đình 163 Chương 163 Tuyệt Thế Ma Đình 164 Chương 164 Tuyệt Thế Ma Đình 165 Chương 165 Tuyệt Thế Ma Đình 166 Chương 166 Tuyệt Thế Ma Đình 167 Chương 167 Tuyệt Thế Ma Đình 168 Chương 168 Tuyệt Thế Ma Đình 169 Chương 169 Tuyệt Thế Ma Đình 170 Chương 170 Tuyệt Thế Ma Đình 171 Chương 171 Tuyệt Thế Ma Đình 172 Chương 172 Tuyệt Thế Ma Đình 173 Chương 173 Tuyệt Thế Ma Đình 174 Chương 174 Tuyệt Thế Ma Đình 175 Chương 175 Tuyệt Thế Ma Đình 176 Chương 176 Tuyệt Thế Ma Đình 177 Chương 177 Tuyệt Thế Ma Đình 178 Chương 178 Tuyệt Thế Ma Đình 179 Chương 179 Tuyệt Thế Ma Đình 180 Chương 180 Tuyệt Thế Ma Đình 181 Chương 181 Tuyệt Thế Ma Đình 182 Chương 182 Tuyệt Thế Ma Đình 183 Chương 183 Tuyệt Thế Ma Đình 184 Chương 184 Tuyệt Thế Ma Đình 185 Chương 185 Tuyệt Thế Ma Đình 186 Chương 186 Tuyệt Thế Ma Đình 187 Chương 187 Tuyệt Thế Ma Đình 188 Chương 188 Tuyệt Thế Ma Đình 189 Chương 189 Tuyệt Thế Ma Đình 190 Chương 190 Tuyệt Thế Ma Đình 191 Chương 191 Tuyệt Thế Ma Đình 192 Chương 192 Tuyệt Thế Ma Đình 193 Chương 193 Tuyệt Thế Ma Đình 194 Chương 194 Tuyệt Thế Ma Đình 195 Chương 195 Tuyệt Thế Ma Đình 196 Chương 196 Tuyệt Thế Ma Đình 197 Chương 197 Tuyệt Thế Ma Đình 198 Chương 198 Tuyệt Thế Ma Đình 199 Chương 199 Tuyệt Thế Ma Đình 200 Chương 200 Tuyệt Thế Ma Đình 201 Chương 201 Tuyệt Thế Ma Đình 202 Chương 202 Tuyệt Thế Ma Đình 203 Chương 203 Tuyệt Thế Ma Đình 204 Chương 204 Tuyệt Thế Ma Đình 205 Chương 205 Tuyệt Thế Ma Đình 206 Chương 206 Tuyệt Thế Ma Đình 207 Chương 207 Tuyệt Thế Ma Đình 208 Chương 208 Tuyệt Thế Ma Đình

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.