Truyện 18+

Hoang Tôn

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Hoang Tôn

Tác giả: Tà Hoàng Tôn Chủ

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 29: Huyền Thiên Sĩ !!! (2)

08/07/2021 2927

Vũ trụ vô biên , thiên địa sơ khai , thế gian 3000 đại đạo bổn nguyên , đại đạo diễn sinh vạn đạo pháp tắc , mỗi một vật trên thế gian tồn tại mang theo một đạo bất đồng . Tương truyền từ Thái Cổ có một 'Hoang Bảo' giúp người dùng nó dung hợp vạn đạo , 3000 đại đạo trở về một đạo bổn nguyên sơ khai nhất diễn sinh hình thành vũ trụ , đạt được sức mạnh bổn nguyên trở thành kẻ mạnh nhất trong thiên địa , tựu vị ' Quy Nguyên Thần Đạo '. Hoang Bảo ( Bảo vật sinh ra trong vụ nổ hình thành vũ trụ , khai sinh thiên địa) này là một khỏa châu Thập Sắc - 'Vạn Đạo Luân Hồi Châu'. Kẻ có thể đạt được đến cảnh giới Quy Nguyên Thần Đạo từ Thái Cổ đến nay chỉ có một , hắn có phong hào là 'Hoang Tôn'. 

 

Hệ Thống Tu Luyện:

-Hậu Thiên Cảnh : Luyện Thể , Luyện Nhục , Luyện Tạng, Luyện Cốt , Luyện Tủy , Luyện Khí Nhất Trọng --> Luyện Khí Ngũ Trọng.

-Tiên Thiên Cảnh : Huyền Thiên Giả , Huyền Thiên Sĩ , Huyền Linh Sư , Tinh Vương , Địa Hoàng , Huyền Tôn , Thiên Đế .(Sơ-Trung-Cao giai -Đỉnh phong)

-Phá Thiên Cảnh :- Thánh Cảnh ( Thánh Vương , Thánh Hoàng , Thánh Tôn, Thánh Quân ) ( Sơ-Trung-Cao giai-Đỉnh Phong)

- Thần Cảnh ( Thần Vương , Thần Hoàng , Thần Đế , Nguyên Thủy Cổ Thần ) (Sơ-Trung-Cao giai- Đỉnh phong)

-Diệt Thiên Cảnh : Đạo Tổ , Vĩnh Hằng , Hư Vô , Khai Thiên , Tạo Hóa , Tử Mông , Hỗn Nguyên ( Nhất Nguyên --> Cửu Nguyên)

-Diệt Khai Cảnh : Quy Nguyên Thần Đạo.

Luyện Dược : Nhất Phẩm-->Bát Phẩm--> Thánh Dược Sư--> Thần Dược Sư--> Chí Tôn Dược Thần --> Tử Mông Dược Ma.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hoang Tôn!

Vũ trụ vô biên , thiên địa sơ khai , thế gian 3000 đại đạo bổn nguyên , đại đạo diễn sinh vạn đạo pháp tắc , mỗi một vật trên thế gian tồn tại mang theo một đạo bất đồng . Tương truyền từ Thái Cổ có một 'Hoang Bảo' giúp người dùng nó dung hợp vạn đạo , 3000 đại đạo trở về một đạo bổn nguyên sơ khai nhất diễn sinh hình thành vũ trụ , đạt được sức mạnh bổn nguyên trở thành kẻ mạnh nhất trong thiên địa , tựu vị ' Quy Nguyên Thần Đạo '. Hoang Bảo ( Bảo vật sinh ra trong vụ nổ hình thành vũ trụ , khai sinh thiên địa) này là một khỏa châu Thập Sắc - 'Vạn Đạo Luân Hồi Châu'. Kẻ có thể đạt được đến cảnh giới Quy Nguyên Thần Đạo từ Thái Cổ đến nay chỉ có một , hắn có phong hào là 'Hoang Tôn'. 

 

Hệ Thống Tu Luyện:

-Hậu Thiên Cảnh : Luyện Thể , Luyện Nhục , Luyện Tạng, Luyện Cốt , Luyện Tủy , Luyện Khí Nhất Trọng --> Luyện Khí Ngũ Trọng.

-Tiên Thiên Cảnh : Huyền Thiên Giả , Huyền Thiên Sĩ , Huyền Linh Sư , Tinh Vương , Địa Hoàng , Huyền Tôn , Thiên Đế .(Sơ-Trung-Cao giai -Đỉnh phong)

-Phá Thiên Cảnh :- Thánh Cảnh ( Thánh Vương , Thánh Hoàng , Thánh Tôn, Thánh Quân ) ( Sơ-Trung-Cao giai-Đỉnh Phong)

- Thần Cảnh ( Thần Vương , Thần Hoàng , Thần Đế , Nguyên Thủy Cổ Thần ) (Sơ-Trung-Cao giai- Đỉnh phong)

-Diệt Thiên Cảnh : Đạo Tổ , Vĩnh Hằng , Hư Vô , Khai Thiên , Tạo Hóa , Tử Mông , Hỗn Nguyên ( Nhất Nguyên --> Cửu Nguyên)

-Diệt Khai Cảnh : Quy Nguyên Thần Đạo.

Luyện Dược : Nhất Phẩm-->Bát Phẩm--> Thánh Dược Sư--> Thần Dược Sư--> Chí Tôn Dược Thần --> Tử Mông Dược Ma.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hoang Tôn!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.