Truyện 18+

Tiên Liêu Vi Kính

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tiên Liêu Vi Kính

Tác giả: Thanh Loan

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 61: Phiên ngoại 1 (hạ)

07/07/2021 6483

Truyện sắc cực hay. đọc ngay sẽ rõ. A e vào đọc đi hay lắm

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiên Liêu Vi Kính!

Truyện sắc cực hay. đọc ngay sẽ rõ. A e vào đọc đi hay lắm

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiên Liêu Vi Kính!

Mục lục

1 Chương 1: Nhập cục 1 2 Chương 2: Nhập cục 2 3 Chương 3: Nhập cục 3 4 Chương 4: Nhập cục 4 5 Chương 5: Nhập cục 5 6 Chương 6: Nhập cục 6 7 Chương 7: Nhập cục 7 8 Chương 8: Nhập cục 8 9 Chương 9: Nhập cục 9 10 Chương 10: Nhập cục 10 11 Chương 11: Nhập cục 11 12 Chương 12: Nhập cục 12 13 Chương 13: Nhập cục 13 14 Chương 14: Nhập cục 14 15 Chương 15: Nuông chiều 1 16 Chương 16: Nuông chiều 2 17 Chương 17: Nuông chiều 3 18 Chương 18: Nuông chiều 4 19 Chương 19: Nuông chiều 5 20 Chương 20: Nuông chiều 6 21 Chương 21: Nuông chiều 7 22 Chương 22: Nuông chiều 8 23 Chương 23: Nuông chiều 9 24 Chương 24: Nuông chiều 10 25 Chương 25: Nuông chiều 11 26 Chương 26: Nuông chiều 12 27 Chương 27: Nuông chiều 13 28 Chương 28: Nuông chiều 14 29 Chương 29: Vong đạo 1 30 Chương 30: Vong đạo 2 31 Chương 31: Vong đạo 3 32 Chương 32: Vong đạo 4 33 Chương 33: Vong đạo 5 34 Chương 34: Vong đạo 6 35 Chương 35: Vong đạo 7 36 Chương 36: Vong đạo 8 37 Chương 37: Vong đạo 9 38 Chương 38: Vong đạo 10 39 Chương 39: Vong đạo 11 40 Chương 40: Vong đạo 12 41 Chương 41: Vong đạo 13 42 Chương 42: Vong đạo 14 43 Chương 43: Vong đạo 15 44 Chương 44: Vong đạo 16 45 Chương 45: Vong đạo 17 46 Chương 46: Vong đạo 18 47 Chương 47: Đồng quy 1 48 Chương 48: Đồng quy 2 49 Chương 49: Đồng quy 3 50 Chương 50: Đồng quy 4 51 Chương 51: Đồng quy 5 52 Chương 52: Đồng quy 6 53 Chương 53: Đồng quy 7 54 Chương 54: Đồng quy 8 55 Chương 55: Đồng quy 9 56 Chương 56: Đồng quy 10 57 Chương 57: Đồng quy 11 58 Chương 58: Đồng quy 12 59 Chương 59: Đồng quy 13 (đại kết cục) 60 Chương 60: Phiên ngoại 1 (Thượng) 61 Chương 61: Phiên ngoại 1 (hạ)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.