Truyện 18+

Lục Thiếu Du - SS1

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Lục Thiếu Du - SS1

Tác giả: Lục Thiếu Du, Vũ Phong

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 700

13/01/2023 61336

Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.
Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không.
Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục.

Trong thế giới xa lạ,
Say - nằm trên gối mỹ nhân,
Tỉnh - nắm quyền thiên hạ.
Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước.
Linh - Vũ song tu
Bá chủ kiêu hùng
Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại......

Hệ Thống Tu Luyện:

- Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế.
- Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.

Mỗi cấp được chia làm cửu trọng (chín tầng). Ngoài ra còn có Yêu thú, Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai,... mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

- Công pháp: chia làm sáu loại, từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần

Tất nhiên là vẫn tồn tại một số công pháp đặc biệt bí ẩn khác.

- Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ (công pháp cho vũ giả) được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.

Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.
Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không.
Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục.

Trong thế giới xa lạ,
Say - nằm trên gối mỹ nhân,
Tỉnh - nắm quyền thiên hạ.
Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước.
Linh - Vũ song tu
Bá chủ kiêu hùng
Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại......

Hệ Thống Tu Luyện:

- Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế.
- Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.

Mỗi cấp được chia làm cửu trọng (chín tầng). Ngoài ra còn có Yêu thú, Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai,... mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

- Công pháp: chia làm sáu loại, từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần

Tất nhiên là vẫn tồn tại một số công pháp đặc biệt bí ẩn khác.

- Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ (công pháp cho vũ giả) được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.

Mục lục

1 Chương 1 2 Chương 2 3 Chương 3 4 Chương 4 5 Chương 5 6 Chuiơng 6 7 Chương 7 8 Chương 8 9 Chương 9 10 Chương 10 11 Chương 11 12 Chương 12 13 Chương 13 14 Chương 14 15 Chương 15 16 Chương 16 17 Chương 17 18 Chương 18 19 Chương 19 20 Chương 20 21 Chương 21 22 Chương 22 23 Chương 23 24 Chương 24 25 Chương 25 26 Chương 26 27 Chương 27 28 Chương 28 29 Chương 29 30 Chương 30 31 Xin donate ae ơi 32 Chương 31 33 Chương 32 34 Chương 33 35 Chương 34 36 Chương 35 37 Chương 36 38 Chương 37 39 Chương 38 40 Chương 39 41 Chương 40 42 Chương 41 43 Chương 42 44 Chương 43 45 Chương 44 46 Chương 45 47 Chương 46 48 Chương 47 49 Chương 48 50 Chương 49 51 Chương 50 52 Vô đề!!!! 53 Chương 51 54 Chương 52 55 Chương 53 56 Chương 54 57 Chương 55 58 Chương 56 59 Chương 57 60 Chương 58 61 Chương 59 62 Chương 60 63 Chương 61 64 Chương 62 65 Chương 63 66 Chương 64 67 Chương 65 68 Chương 66 69 Chương 67 70 Chương 68 71 Chương 69 72 Chương 70 73 Chương 71 74 Chương 72 75 Chương 73 76 Chương 74 77 Chương 75 78 Chương 76 79 Chương 77 80 Chương 78 81 Chương 79 82 Chương 80 83 Chương 81 84 Chương 82 85 Chương 83 86 Chương 84 87 Chương 85 88 Chương 86 89 Chương 87 90 Chương 88 91 Chương 89 92 Chương 90 93 Chương 91 94 Chương 92 95 Chương 93 96 Chương 94 97 Chương 95 98 Chương 96 99 Chương 97 100 Chương 98 101 Chương 99 102 Chương 100 103 Chào ae 104 chương này xin ít donate ạ!! 105 Chương 101 106 Chương 102 107 Chương 103 108 Chương 104 109 Chương 105 110 Chương 106 111 Chương 107 112 Chương 108 113 Chương 109 114 Chương 110 115 Chương 111 116 Chương 112 117 Chương 113 118 Chương 114 119 Chương 115 120 Chương 116 121 Chương 117 122 Chương 118 123 Chương 119 124 Chương 120 125 Chương 121 126 Chương 122 127 Chương 123 128 Chương 124 129 Chương 125 130 Chương 126 131 Chương 127 132 Chương 128 133 Chương 129 134 Chương 130 135 Chương 131 136 Chương 132 137 Chương 133 138 Chương 134 139 Chương 135 140 Chương 136 141 Chương 137 142 Chương 138 143 Chương 139 144 Chương 140 145 Chương 141 146 Chương 142 147 Chương 143 148 Chương 144 149 Chương 145 150 Chương 146 151 Chương 147 152 Chương 148 153 Chương 149 154 Chương 150 156 Chương 151 157 Chương 152 158 Chương 153 159 Chương 154 160 Chương 155 161 Chương 156 162 Chương 157 163 Chương 158 164 Chương 159 165 Chương 160 166 Chương 161 167 Chương 162 168 Chương 163 169 Chương 164 170 Chương 165 171 Chương 166 172 Chương 167 173 Chương 168 174 Chương 169 175 Chương 170 176 Chương 171 177 Chương 172 178 Chương 173 179 Chương 174 180 Chương 175 181 Chương 176 182 Chương 177 183 Chương 178 184 Chương 179 185 Chương 180 186 Chương 181 187 Chương 182 188 Chương 183 189 Chương 184 190 Chương 185 191 Chương 186 192 Chương 187 193 Chương 188 194 Chương 189 195 Chương 190 196 Chương 191 197 Chương 192 198 Chương 193 199 Chương 194 200 Chương 195 201 Chương 196 202 Chương 197 203 Chương 198 204 Chương 199 205 Chương 200 206 Chương này xin donate ạ!!! 207 Chương 201 208 Chương 202 209 Chương 203 210 Chương 204 211 Chương 205 212 Chương 206 213 Chương 207 214 Chương 208 215 Chương 209 216 Chương 210 217 Chương 211 218 Chương 212 219 Chương 213 220 Chương 214 221 Chương 215 222 Chương 216 223 Chương 217 224 Chương 218 225 Chương 219 226 Chương 220 227 Chương 221 228 Chương 222 229 Chương 223 230 Chương 224 231 Chương 225 232 Chương 226 233 Chương 227 234 Chương 228 235 Chương 229 236 Chương 230 237 Chương 231 238 Chương 232 239 Chương 233 240 Chương 234 241 Chương 235 242 Chương 236 243 Chương 237 244 Chương 238 245 Chương 239 246 Chương 240 247 Chương 241 248 Chương 242 249 Chương 243 250 Chương 244 251 Chương 245 252 Chương 246 253 Chương 247 254 Chương 248 255 Chương 249 256 Chương 250 258 Chương 251 259 Chương 252 260 Chương 253 261 Chương 254 262 Chương 255 263 Chương 256 264 Chương 257 265 Chương 258 266 Chương 259 267 Chương 260 268 Chương 261 269 Chương 262 270 Chương 263 271 Chương 264 272 Chương 265 273 Chương 266 274 Chương 267 275 Chương 268 276 Chương 269 277 Chương 270 278 Chương 271 279 Chương 272 280 Chương 273 281 Chương 274 282 Chương 275 283 Chương 276 284 Chương 277 285 Chương 278 286 Chương 279 287 Chương 280 288 Chương 281 289 Chương 282 290 Chương 283 291 Chương 284 292 Chương 285 293 Chương 286 294 Chương 287 295 Chương 288 296 Chương 289 297 Chương 290 298 Chương 291 299 Chương 292 300 Chương 293 301 Chương 294 302 Chương 295 303 Chương 296 304 Chương 297 305 Chương 298 306 Chương 299 307 Chương 300 309 Xin donate cho em có động lực viết truyện với ạ 310 Chương 301 311 Chương 302 312 Chương 303 313 Chương 304 314 Chương 305 315 Chương 306 316 Chương 307 317 Chương 308 318 Chương 309 319 Chương 310 320 Chương 311 321 Chương 312 322 Chương 313 323 Chương 314 324 Chương 315 325 Chương 316 326 Chương 317 327 Chương 318 328 Chương 319 329 Chương 320 330 Chương 321 331 Chương 322 332 Chương 323 333 Chương 324 334 Chương 325 335 Chương 326 336 Chương 327 337 Chương 328 338 Chương 329 339 Chương 330 340 Chương 331 341 Chương 332 342 Chương 333 343 Chương 334 344 Chương 335 345 Chương 336 346 Chương 337 347 Chương 338 348 Chương 339 349 Chương 340 350 Chương 341 351 Chương 342 352 Chương 343 353 Chương 344 354 Chương 345 355 Chương 346 356 Chương 347 357 Chương 348 358 Chương 349 359 Chương 350 361 Chương 351 362 Chương 352 363 Chương 353 364 Chương 354 365 Chương 355 366 Chương 356 367 Chương 357 368 Chương 358 369 Chương 359 370 Chương 360 371 Chương 361 372 Chương 362 373 Chương 363 374 Chương 364 375 Chương 365 376 Chương 366 377 Chương 367 378 Chương 368 379 Chương 369 380 Chương 370 381 Chương 371 382 Chương 372 383 Chương 373 384 Chương 374 385 Chương 375 386 Chương 376 387 Chương 377 388 Chương 378 389 Chương 379 390 Chương 380 391 Chương 381 392 Chương 382 393 Chương 383 394 Chương 384 395 Chương 385 396 Chương 386 397 Chương 387 398 Chương 388 399 Chương 389 400 Chương 390 401 Chương 391 402 Chương 392 403 Chương 393 404 Chương 394 405 Chương 395 406 Chương 396 407 Chương 397 408 Chương 398 409 Chương 399 410 Chương 400 412 Chương 401 413 Chương 402 414 Chương 403 415 Chương 404 416 Chương 405 417 Chương 406 418 Chương 407 419 Chương 408 420 Chương 409 421 Chương 410 422 Chương 411 423 Chương 412 424 Chương 413 425 Chương 414 426 Chương 415 427 Chương 416 428 Chương 417 429 Chương 418 430 Chương 419 431 Chương 420 432 Chương 421 433 Chương 422 434 Chương 423 435 Chương 424 436 Chương 425 437 Chương 426 438 Chương 427 439 Chương 428 440 Chương 429 441 Chương 430 442 Chương 431 443 Chương 432 444 Chương 433 445 Chương 434 446 Chương 435 447 Chương 436 448 Chương 437 449 Chương 438 450 Chương 439 451 Chương 440 452 Chương 441 453 Chương 442 454 Chương 443 455 Chương 444 456 Chương 445 457 Chương 446 458 Chương 447 459 Chương 448 460 Chương 449 461 Chương 450 463 Chương 451 464 Chương 452 465 Chương 453 466 Chương 454 467 Chương 455 468 Chương 456 469 Chương 457 470 Chương 458 471 Chương 459 472 Chương 460 473 Chương 461 474 Chương 462 475 Chương 463 476 Chương 464 477 Chương 465 478 Chương 466 479 Chương 467 480 Chương 468 481 Chương 469 482 Chương 470 483 Chương 471 484 Chương 472 485 Chương 473 486 Chương 474 487 Chương 475 488 Chương 476 489 Chương 477 490 Chương 478 491 Chương 479 492 Chương 480 493 Chương 481 494 Chương 482 495 Chương 483 496 Chương 484 497 Chương 485 498 Chương 486 499 Chương 487 500 Chương 488 501 Chương 489 502 Chương 490 503 Chương 491 504 Chương 492 505 Chương 493 506 Chương 494 507 Chương 495 508 Chương 496 509 Chương 497 510 Chương 498 511 Chương 499 512 Chương 500 514 Chương 501 515 Chương 502 516 Chương 503 517 Chương 504 518 Chương 505 519 Chương 506 520 Chương 507 521 Chương 508 522 Chương 509 523 Chương 510 524 Chương 511 525 Chương 512 526 Chương 513 527 Chương 514 528 Chương 515 529 Chương 516 530 Chương 517 531 Chương 518 532 Chương 519 533 Chương 520 534 Chương 521 535 Chương 522 536 Chương 523 537 Chương 524 538 Chương 525 539 Chương 526 540 Chương 527 541 Chương 528 542 Chương 529 543 Chương 530 544 Chương 531 545 Chương 532 546 Chương 533 547 Chương 534 548 Chương 535 549 Chương 536 550 Chương 537 551 Chương 538 552 Chương 539 553 Chương 540 554 Chương 541 555 Chương 542 556 Chương 543 557 Chương 544 558 Chương 545 559 Chương 546 560 Chương 547 561 Chương 548 562 Chương 549 563 Chương 550 565 Chương 551 566 Chương 552 567 Chương 553 568 Chương 554 569 Chương 555 570 Chương 556 571 Chương 557 572 Chương 558 573 Chương 559 574 Chương 560 575 Chương 561 576 Chương 562 577 Chương 563 578 Chương 564 579 Chương 565 580 Chương 566 581 Chương 567 582 Chương 568 583 Chương 569 584 Chương 570 585 Chương 571 586 Chương 572 587 Chương 573 588 Chương 574 589 Chương 575 590 Chương 576 591 Chương 577 592 Chương 578 593 Chương 579 594 Chương 580 595 Chương 581 596 Chương 582 597 Chương 583 598 Chương 584 599 Chương 585 600 Chương 586 601 Chương 587 602 Chương 588 603 Chương 589 604 Chương 590 606 Chương 591 607 Chương 592 608 Chương 593 609 Chương 594 610 Chương 595 611 Chương 596 612 Chương 597 613 Chương 598 614 Chương 599 615 Chương 600 617 Chương 601 618 Chương 602 619 Chương 603 620 Chương 604 621 Chương 605 622 Chương 606 623 Chương 607 624 Chương 608 625 Chương 609 626 Chương 610 627 Chương 611 628 Chương 612 629 Chương 613 630 Chương 614 631 Chương 615 632 Chương 616 633 Chương 617 634 Chương 618 635 Chương 619 636 Chương 620 637 chương 621 638 Chương 622 639 Chương 623 640 Chương 624 641 Chương 625 642 Chương 626 643 Chương 627 644 Chương 628 645 Chương 629 646 Chương 630 647 chương 631 648 Chương 632 649 Chương 633 650 Chương 634 651 Chương 635 652 Chương 636 653 Chương 637 654 Chương 638 655 Chương 639 656 Chương 640 657 Chương 641 658 Chương 642 659 Chương 643 660 Chương 644 661 Chương 645 662 Chương 646 663 Chương 647 664 Chương 648 665 Chương 649 666 Chương 650 668 Chương 651 669 Chương 652 670 Chương 653 671 Chương 654 672 Chương 655 673 Chương 656 674 Chương 657 675 Chương 658 676 Chương 659 677 Chương 660 678 Chương 661 679 Chương 662 680 Chương 663 681 Chương 664 682 Chương 665 683 Chương 666 684 Chương 667 685 Chương 668 686 Chương 669 687 Chương 670 688 Chương 671 689 Chương 672 690 Chương 673 691 Chương 674 692 Chương 675 693 Chương 676 694 Chương 677 695 Chương 678 696 Chương 679 697 Chương 680 698 Chương 681 699 Chương 682 700 Chương 683 701 Chương 684 702 Chương 685 703 Chương 686 704 Chương 687 705 Chương 688 706 Chương 689 707 Chương 690 708 Chương 691 709 Chương 692 710 Chương 693 711 Chương 694 712 Chương 695 713 Chương 696 714 Chương 697 715 Chương 698 716 Chương 699 717 Chương 700

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.