Truyện 18+

Dâm thần hệ thống

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dâm thần hệ thống

Tác giả: leth

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Yêu thú

08/07/2021 1947

Truyện này là truyện đầu tiên do mình viết nên anh em thấy sai nhớ bảo mình sửa

Truyện 18+ nhé ncv tên Diệp y

Cảnh giới:

Thoái thai cảnh- luyện khí cảnh- trúc cơ cảnh- Kim đan cảnh- thuế phàm cảnh- độ kiếp cảnh- vũ vương cảnh- vũ đế cảnh- vũ thần cảnh- vũ thành cảnh-...(còn tiếp) ( mỗi cảnh giới chia làm sơ, trung kì, đại viên mãn

Công pháp:

Hoàng cấp, trung cấp, tiên thiên cấp, địa tiên cấp, chí Cao cấp, vũ vương cấp, vũ thần cấp, vũ thấp cấp,..( còn)

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dâm thần hệ thống!

Truyện này là truyện đầu tiên do mình viết nên anh em thấy sai nhớ bảo mình sửa

Truyện 18+ nhé ncv tên Diệp y

Cảnh giới:

Thoái thai cảnh- luyện khí cảnh- trúc cơ cảnh- Kim đan cảnh- thuế phàm cảnh- độ kiếp cảnh- vũ vương cảnh- vũ đế cảnh- vũ thần cảnh- vũ thành cảnh-...(còn tiếp) ( mỗi cảnh giới chia làm sơ, trung kì, đại viên mãn

Công pháp:

Hoàng cấp, trung cấp, tiên thiên cấp, địa tiên cấp, chí Cao cấp, vũ vương cấp, vũ thần cấp, vũ thấp cấp,..( còn)

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dâm thần hệ thống!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.